ตั้ง ลูกหนี้ ยกมา

            การตั้ง ลูกหนี้ ยกมา หมายถึง  การบันทึก บิลที่ค้างชำระ ของปีทำการที่แล้ว  หรือ ก่อนการใช้โปแรกรม

 

     1.  -  คลิกเมนู  ขาย               

                      -  คลิก ลูกหนี้

                      -  คลิก ตั้งยอดหนี้ยกมา                                                                                      

 

 

 

 

 

 

2.    คลิก New             หรือ กดแป้น  F2        

 

3.      - ช่อง รหัสลูกค้า  กด F3 หรือ ดับเบิ้ลคลิก

  - ช่อง เลขที่  ให้ระบุเลขที่บิลที่คงค้าง

  - ช่อง  รวม  ให้ระบุจำนวนเงินคงค้างก่อน VAT

  ขึ้นอยู่กับ บิลคงค้าง รวมภาษี หรื อ แยกภาษี

 - ส่วนช่องอื่นๆ บันทึกตามความจำเป็น

   

4.    บันทึกเสร็จคลิกรูปแผ่นดิส            

          หรือ  กดแป้น F9 เพื่อ Save

5.    เมื่อต้องการ บันทึกบิลคงค้างอื่นๆ ต่อไปให้  วนทำ ข้อ 2 อีกครั้ง