ตั้ง สินค้าคงเหลือ ยกมา

            การตั้ง สินค้าคงเหลือ ยกมา หมายถึง  การบันทึก สินค้าคงเหลือ ของปีทำการที่แล้ว  หรือ ก่อนการใช้โปแรกรม

 

     1.  -  คลิกเมนู  สต๊อก           

                      -  คลิก ตั้งยอดยกมา

                     

 

 

 

2.    คลิก แก้ไข             หรือ กดแป้น  F6        

 

           การตั้งยอดยกมา สามารถทำได้ 2 วิธี

           วิธีที่ 1   ใส่ยอดยกมา แบบเป็นก้อน  ทั้งยอดยกมา และ ราคายกมา

    วิธีที่ 2   ใส่ยอดยกมา แบบเป็น LOT ทั้งยอดยกมา และ ราคายกมา (สำหรับ FIFO)

3.      วิธีที่ 1    ใส่ยอดยกมาแบบเป็นก้อน ทั้งยอดยกมา และ ราคายกมา   

 

 

 

 

 

                  เริ่มทำ วิธีที่ 2    ใส่ยอดยกมาแบบเป็น LOT ทั้งยอดยกมา และ ราคายกมา  (สำหรับ FIFO)

          เลือกสินค้าทีละรายการ ดับเบิ้ลคลิก ที่ ช่องยอดยกมา

 

 

 

 

           คลิกปุ่ม เพิ่ม  = เพิ่ม ราคาต้นทุนแต่ละ LOT

           บันทึกเสร็จ คลิก ออก

 

 

 

 

 

        กรณีมีหลาย LOT รวมกัน จะเห็นเป็นราคารวม

 

 

 

4.    บันทึกเสร็จคลิกรูปแผ่นดิส            

          หรือ  กดแป้น F9 เพื่อ Save