ตั้ง บัญชี ยกมา (ถ้าต้องการ)

            การตั้ง งบดุล ยกมา หมายถึง  การบันทึก งบดุล ของปีทำการที่แล้ว  หรือ ก่อนการใช้โปแรกรม

 

     1.  -  คลิกเมนู  บัญชี             

                      -  คลิก ผังบัญชี / ยอดยกมา

                     

 

 

 

2.    คลิกปุ่ม   แก้ไขยอดยกมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    ให้แก้ไข ยอดยกมา  เดบิท (Dr)  และ เครดิต (Cr)

          ยอดรวม 2 ข้างต้องเท่ากัน

-  บันทึกเสร็จให้คลิก  Save