ฟังก์ชั่นการคำนวณ และ พิมพ์แบบฟอร์มนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
      
  สำหรับ ACC-GL (VOL # 1.25) ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นการคำนวณ 
  และ แบบพิมพ์สำหรับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 
  (โดยฟังก์ชั่นดังกล่าวอยู่ที่ระบบ ฟอร์มภาษี \ แถบงาน ภงด.1)
  แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
    
  ขั้นที่ 1 : ตั้งค่า--เพื่อให้โปรแกรมจำค่าที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม 
  อนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในตั้งค่าเองได้
  1.1) คลิกปุ่ม ตั้งค่า 
  1.2) โปรดตั้งค่า--เกี่ยวกับการคำนวณเงินสมทบฯ
  1.3) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save 
   
   
       
  ขั้นที่ 2 : คำนวณเงินสมทบประกันสังคม-ของพนักงานแต่ละคน
  วิธีการบันทึกข้อมูล ภงด.1 โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือ ACC-GL (บทที่ 16)
  2.1) กดแป้นคีย์บอร์ด F3 หรือ ดับเบิ้ลคลิก
         ที่ช่อง "รวมเงินที่จ่ายในครั้งนี้" หรือ ที่ช่อง "ภาษีที่หักในครั้งนี้" ก็ได้
     
   
       
  2.2) โปรแกรมจะดึง % จากที่ตั้งไว้ใน ตั้งค่า มาไว้ให้ก่อน
          - ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์เปลี่ยนได้ทันที
  2.3) โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติตาม % ที่ระบุ 
          - ถ้า ไม่ ต้องการให้คำนวณตาม % -->ให้ ลบ ที่ช่อง % ทิ้งไป แล้วใส่จำนวนเงินเอง
  2.4) สำหรับเงินสมทบฯ ที่นำไปหักค่าลดหย่อน   
         - ให้คลิกปุ่ม + (จะเข้าสู่รายการค่าลดหย่อน)
     
   
     
  2.5) คลิกปุ่ม +  
         (เพื่อเข้าสู่การคำนวณค่าลดหย่อน-เสมือนนำส่งทั้งปี)
  2.6) โปรดระบุ เงินสมทบฯ ที่นำส่งไปแล้ว
          (กรณีใช้วิธี ก็อปปี้-วาง ควรตรวจสอบในส่วนนี้ด้วย)
  2.7) เงินสมทบฯ (เสมือนนำส่งทั้งปี) จะรวมให้อัตโนมัติ
  2.8) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK 
     
   
     
  ขั้นที่ 3 : กรณีต้องการแก้ไขการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม--สำหรับพนักงานทุกราย
  3.1) คลิกปุ่ม ss
         (ปุ่ม ss จะ Active เมื่ออยู่ในสถานะ แก้ไขเอกสาร หรือ เพิ่มเอกสาร เท่านั้น) 
  3.2) จะมีข้อความให้ยืนยัน ให้คลิกปุ่ม Yes
     
   
     
  3.3) ถ้ามีข้อมูลเงินสมทบฯ ของเดิมอยู่ จะมีข้อความเตือน 
          - ให้คลิกปุ่ม Yes
  3.4) โปรแกรมจะคำนวณเงินสมทบฯ ของทุกรายให้ใหม่
          โดยจะแสดงผลรวมให้ที่ช่อง "เงินประกันสังคม"
            กรณีต้องการตรวจสอบ ยอดเงินสมทบฯ ของแต่ละราย
          - ให้กดแป้นคีย์บอร์ด F3 หรือ ดับเบิ้ลคลิก ที่ช่อง "รวมเงินที่จ่ายในครั้งนี้" ของรายนั้นๆ
     
   
     
  3.5) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save 
     
   
     
  ขั้นที่ 4 : พิมพ์แบบฟอร์ม--นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  ที่ระบบ ฟอร์มภาษี \ แถบงาน ภงด.1 
  4.1) คลิกปุ่ม ประกันสังคม 
         (ปุ่มนี้จะ Active เมื่อข้อมูลถูก Save เรียบร้อยแล้ว) 
     
   
     
  4.2) พิมพ์แบบฟอร์ม สปส 1-10 (ส่วนที่ 1) 
          - คลิกที่ ชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง) 
  4.3) คลิกปุ่ม Preview
     
   
     
  ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาทางหน้าจอ 
  4.4) ถ้าต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ รูปเครื่องพิมพ์
  4.5) ถ้าต้องการออกจาก Preview ให้คลิกที่ รูปประตู (หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Esc)
     
   
     
  4.6) พิมพ์แบบฟอร์ม สปส 1-10 (ส่วนที่ 2) 
         - คลิกที่ ชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง) 
  4.7) คลิกปุ่ม Preview
     
   
     
  4.8) ข้อมูลรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบฯ จะแสดงขึ้นมาทางหน้าจอ 
          - กรณีต้องการดูข้อมูลด้านล่าง -->ให้คลิกที่ Scroll bar (ด้านข้าง)
          - กรณีมีข้อมูลมากกว่า 1 หน้า ถ้าต้องการดูข้อมูลหน้าถัดไป -->ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Page Down
          - ถ้าต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->ให้คลิกที่ รูปเครื่องพิมพ์
          - ถ้าต้องการออกจาก Preview -->ให้คลิกที่ รูปประตู
     
   
     
     
    * กรณีที่ Preview แล้วหน้าจอกระพริบ ไม่มีข้อมูลแสดงขึ้นมา
      - ให้ลองออกมา Preview แบบ 1, 2 หรือ 3 ดูก่อนว่ามีข้อมูลแสดงขึ้นมาหรือไม่
      - ถ้า Preview แบบ 1, 2 หรือ 3 ใช้งานได้ปกติ ให้ Preview แบบฟอร์มการนำส่งเงินสมทบฯ ดูใหม่
      - ถ้ายังใช้งานไม่ได้อีก ให้ไปที่เมนู "ระบบ \ จัดเรียงแฟ้มข้อมูล (Update Files)"
     
    * กรณีต้องการปรับแต่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม เช่น ต้องการระบุข้อความเพิ่มเติม
       (โปรดดูคู่มือ ACC-GL บทที่ 20-21 เป็นแนวทาง)
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ :  เทคนิคการใช้งาน  \  เทคนิคเพิ่มเติม ACC-GL \  คำนวณและพิมพ์แบบฟอร์มนำส่งเงินสมทบฯ