วิธี Upgrade โปรแกรม AccOffice10
      
  Upgrade ฟรี !!!  โดยการ Download โปรแกรมแล้วนำไป ติดตั้งที่ เครื่องเดิม-ไดร์ฟเดิม
  (ถ้า ไม่มีการ Format ไดร์ฟที่เคยลงทะเบียนไว้ ใช้ รหัสลงทะเบียนเดิม--ไม่ต้องขอรหัสใหม่)
  * กรณีใช้ระบบ POS (Point of Sale) >>>   โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
   
    หลักการ  :  ให้ Rename ข้อมูลเดิมเก็บไว้, Remove โปรแกรมทิ้ง--ติดตั้งใหม่, โอนข้อมูล (โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน) 
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบแหล่งของแฟ้มข้อมูลเดิม เช่น ข้อมูลเดิมอยู่ที่  D:\AccOffice10\

>>>

ดูวิธีตรวจสอบ
กรณีใช้ รุ่นต่ำกว่า AccOffice10 (เช่น AccOffice9, AC2004, AC2003, AC2002, AC2000) 
ให้ข้ามไปทำต่อที่ ขั้นที่ 4 ได้เลย (ไม่ต้อง Rename, ไม่ต้อง Remove)
ขั้นที่ 2Rename ข้อมูลเดิมเก็บไว้ก่อน เช่น ใส่วันที่ต่อท้ายเป็น AccOffice10 16-04-52

>>>

ดูวิธี Rename
(ถ้าไม่ Rename แล้ว Remove เลย จะทำให้ไฟล์บางส่วนถูกล้างทิ้ง-ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ควร Rename เก็บไว้ก่อน)  
กรณีพบโปรแกรมทำงานที่  D:\ (ไม่มีชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรมต่อท้าย) แสดงว่าไฟล์กระจายในไดร์ฟ D  >>> แก้ปัญหาไฟล์กระจาย
ขั้นที่ 3 Remove ไดร์ฟเวอร์โปรแกรมเก่าทิ้งไป ถ้าไม่ Remove ทิ้ง จะไม่สามารถติดตั้งรุ่นใหม่ได้

>>>

ดูวิธี Remove
ส่วนข้อมูลเดิมจะไม่หายไป เนื่องจาก Rename ไว้แล้ว          
ขั้นที่ 4 ติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยนำไฟล์ ACCOFFICE 10.xx SETUP ที่ดาวน์โหลดได้มาติดตั้ง

>>>

ดูวิธีติดตั้ง
กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ติดตั้งเครื่องเดิม-ไดร์ฟเดิม (ถ้า ไม่ได้ Format ใช้รหัสลงทะเบียนเดิมได้)
ขั้นที่ 5โอนข้อมูลเดิม โดยโอนข้อมูลจากที่ Rename ไว้ หรือ จากโปรแกรมรุ่นเก่า

- กรณีที่ข้อมูลเดิมใช้งานได้ปกติ (ไม่รวน, ไม่ error)-->ให้ใช้วิธีโอนข้อมูล-โอนอัตโนมัติทั้งหมด >>> วิธีโอนอัตโนมัติทั้งหมด
- กรณีที่ข้อมูลเดิมเสีย, รวน, error-->ให้ใช้วิธีโอนทีละบริษัท (จะได้ไม่โอนไฟล์ที่เสียเข้ามาด้วย)  >>> วิธีโอนทีละบริษัท
* กรณีโอนข้อมูลผิดพลาด--สามารถทำใหม่ได้ (โดยวนทำ ขั้นที่ 3-5)
ขั้นที่ 6บันทึกรหัสลงทะเบียน เพื่อให้สามารถคีย์ข้อมูลไม่จำกัด (ขึ้นกับความจุของฮาร์ดดิสค์)

>>>

ดูวิธีบันทึกรหัสลงทะเบียน
    
  สำหรับระบบ LAN   
   
  ให้เครื่องลูก-ทุกเครื่อง คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรม AccOffice ให้หมดก่อน
    เครื่องแม่   (หลักการ : ให้ Rename ข้อมูลเดิมเก็บไว้, Removeโปรแกรมทิ้ง--ติดตั้งใหม่, โอนข้อมูล, Sharing)  
  (1) วิธี Upgrade โปรแกรมที่เครื่องแม่   >>> (ดูวิธี ขั้นที่ 1-6 ข้างต้น)
  (2) Share โฟล์เดอร์ AccOffice10 (ตัวใหม่)  >>>            ดูวิธี Share            

    เครื่องลูก   (หลักการ : ให้ลบโปรแกรมเก่าทิ้ง--ติดตั้งใหม่และระบุที่อยู่ของเครื่องแม่)
  (1) รวจสอบว่าโปรแกรมตัวเก่าติดตั้งไว้ที่ไหน >>> (ดูวิธี ขั้นที่ 1 ข้างต้น)
  (2) Remove ไดร์ฟเวอร์โปรแกรมเก่าทิ้งไป   >>> (ดูวิธี ขั้นที่ 3 ข้างต้น)
  (3) ลบโฟล์เดอร์โปรแกรม AccOffice10 ตัวเก่าทิ้ง >>>     ดูวิธีลบโปรแกรมตัวเก่า    
  (4) ติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ต้องเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องแม่)  >>> (ดูวิธี ขั้นที่ 4 ข้างต้น)
  (5) ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่ (เพื่อ Link กับเครื่องแม่) >>>   ดูวิธีระบุที่อยู่ของเครื่องแม่  
   
  Tip : กรณีที่ใช้ เครื่องลูก-มากกว่า 1 เครื่อง เครื่องต่อไปสามารถใช้วิธีลัด--โดยการก็อปปี้ได้  >>>      ดูวิธีลัด   
   
     
     
  - กรณีที่โอนข้อมูลเข้ามาแล้ว--ข้อมูลเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก จะต้องตั้ง Windows ให้รองรับภาษาไทยก่อน
     แล้วโอนข้อมูลเข้ามาใหม่อีกที เนื่องจาก ตอนโอนโปรแกรมต้องการอ่านข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมใหม่
    >>> วิธีแก้ปัญหา Font ภาษาไทย
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  วิธี Upgrade โปรแกรม AccOffice10