รายการปรับปรุง ACC-BILLING  >>>     วิธีปรับรุ่นโปรแกรม ACC-BILLING    
     
     
      VOL # 2.86   1.เพิ่มรายงาน ใบรับคืน  ในระบบขายปลีก
    2.ขายปลีก ตอนแก้ไขราคา เพิ่มช่องประวัติราคาขายเดิมของสินค้าตัวนั้นๆ
    3.แก้ไขระบบขายปลีก   กรณีมีรายการที่ไม่มีรหัสสินค้า มีแต่ชื่อสินค้า (เกิดจากการก๊อปปี๊เอกสารมาจากเมนูอื่นๆมาวาง) 
       ไม่สามารถเพิ่มสินค้าบรรทัดใหม่ได้
    4.ช่องรายการสินค้า ตอนดับเบิ้ลคลิกเข้าไป  จะเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น
    5.เมนูขาย เพิ่มฟังก์ชั่น ค้นหา ใบจอง ใบมัดจำ   โดยกด F5
    6.ใบสั่งซื้อค้างส่ง    เพิ่มการตรวจสอบ กรณีขายเกินยอดที่จอง ให้ยอดค้างส่งเป็น 0 ไม่ให้ติดลบ
    7.เพิ่มฟังก์ชั่น ก็อปปี้ ทะเบียนรายได้   ประเภทเงินรับ  จากบริษัทอื่นๆ
    8.ปรับสต๊อก ยอดยกมาตามคลัง ใหม่ (กรณีมีการตั้งคลังสินค้า)
     
      VOL # 2.85   1.ปรับขนาดเมนู ทางซ้ายของโปรแกรม ให้ใหญ่ขึ้น
    2.เพิ่มฟังก์ชั่น ห้ามขายต่ำกว่า ต้นทุนมาตราฐาน
    3.เพิ่มฟังก์ชั่น ตอนขายให้โชว์  ชื่อสินค้า แยกตามลูกค้าแต่ละรายได้
    4.เพิ่มรายงาน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แยกตามผู้ขาย
    5.เพิ่มฟังก์ชั่น การอัพเดทต้นทุนมาตราฐาน เข้าเมนู กำหนดวัตถุดิบ (สินค้าชุด)
    6.แก้ไข   มีตัวเตือนกรณี ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย  โดยอ้างอิงเลขที่ซ้ำกับของเดิม
    7.แก้ไข  เมนูใบสั่งขาย/ใบจอง  หรือ เมนูสินค้าคงเหลือ  ปุ่มสินค้าที่จอง  จะสามารถค้นหารหัส ด้วยอักษรตัวเล็ก หรือตัวใหญ่ได้
    8.แก้ไข เมนูขายเชื่อสินค้า และซื้อเชื่อสินค้า  ต้วค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด จะอัพเดทยอดคงค้างให้ โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
     
      VOL # 2.84   1.แก้ไข ระบบ POS เปลี่ยนประเภทเงินรับ จาก บัตรกำนัน เป็น  เงินโอน 1 และเปลี่ยน เงินสด+บัตรกำนัน เป็น เงินโอน 2  
      โดยสามารถผูกผังบัญชีได้ตามต้องการ   
    2.แก้ไข ระบบศูนย์ซ่อม  กรณีปิดบัญชีสิ้นปี  ประเภทงาน ไม่มาในปีปัจจุบัน
    3.แก้ไข  ระบบซื้อ เมนูจ่ายมัดจำ   ไม่สามารถคีย์วันที่ จ่ายมัดจำได้
    4.แก้ไข ระบบสต๊อก คลังสินค้า   กรณีมีการตั้งคลังสินค้า  ถ้าปิดบัญชีสิ้นปี ยอดยกมาในปีปัจจุบัน จะสรุปยอดคงเหลือแต่ละคลัง
      และเป็นต้นทุนแบบเฉลี่ย แทนการ แยกล็อต ตามวันที่ แบบ FIFO
    5.แก้ไข ระบบขาย ใบเสร็จรับเงิน กรณีรับชำระจากขายเชื่อบริการ   และยกเลิก ใบเสร็จ   ยอดยังคงอยู่ในภาษีขาย
     
     VOL # 2.83   1.มีระบบตั้งค่า เลือกการทำงานของโปรแกรมให้ไวขึ้น   โดยสามารถปิดการคำนวณสต๊อกอัตโนมัติ เพื่อให้การทำงานไวขึ้น
    2.แก้ไข รายงานกำไรขั้นต้น (แยกตามหมวดกลุ่ม สินค้า แบบสรุป) โชว์ยอดกำไรผิดพลาด
    3.แก้ไข รายงานซื้อ (แยกตามผู้ขาย – สรุป)  กรณีส่งเข้า Excel ชื่อผู้ขาย ซ้ำกัน
    4.แก้ไข ขายเชื่อบริการ   และตั้งค่า ให้ใบเสร็จรับเงิน เป็นใบกำกับภาษีในตัว   กรณีรับชำระหนี้ แค่บางส่วน  โปรแกรมส่งยอดเข้าภาษีขายผิด
     
     VOL # 2.82   1.เมนูภาษีซื้อ แก้ไขการเรียงเอกสารใหม่ โดยให้เรียงตามวันที่ ของใบกำกับภาษีเป็นหลัก
    2.รายงาน หัก ณ ที่จ่าย เพิ่มรายละเอียด กรณี 1 รายการมีหัก 2 อัตรา
    3.แก้ไข เมนูใบจ่ายเงินสดย่อย กรณีมีระบุ หัก ณ ที่จ่าย แสดงยอดงเหลือผิด
     
     VOL # 2.81   1.เพิ่มเมนูเงินสดย่อย
         
     VOL # 2.80   1.ระบบ ขายปลีก แก้ไข กรณีขายสินค้า ยกเว้น VAT ทุกรายการ   ในรายงานภาษีขาย ไม่เข้าช่อง สินค้ายกเว้นภาษีให้
    2.แก้ไขระบบ Serial No. กรณีขายสินค้าที่ระบุ Serial No.   และมีการแทรกรายการสินค้าที่ขาย  ทำให้ระบบการตัด Serial No. มีปัญหา
    3.แก้ไข การคำนวนค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สิน     มีออฟชั่นให้เลือกระหว่าง  คำนวนอัตโนมัติ กับ บันทึกเอง 
    4.เพิ่มฟังกชั่นเคลียร์ User ที่เข้าใช้งานแล้วค้างในระบบ  ซึ่งอาจเกิดจากไฟตกไฟดั บ
     
     
     VOL # 2.79   1.เพิ่มรายงาน  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แยกตามผู้ขาย)
    2.เพิ่มรายงาน ประเภทเงินรับ (ในระบบขาย)  และ ประเภทเงินจ่าย (ในระบบซื้อ)
    3.เพิ่มรายงาน Serial No. ในระบบสต๊อก
    4.เมนู Serial No. เพิ่มปุ่มค้นหา Serial ทั้งหมด
    5.เพิ่มระบบความปลอดภัย ตั้งสิทธิ์ ห้าม User แก้ไข ก็อปปี้ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบรายงาน
    6.ระบบซื้อ  เพิ่มช่องสำหรับคีย์ วันที่บิลซื้อ
    7.ทะเบียนลูกค้า  เพิ่มการค้นหา Email
    8.ระบบ POS  แสดงยอดรับคืนสินค้า ในรายงานหมวดใบกำกับอย่างย่อทั้งหมด (ที่แสดงรายละเอียดสินค้า)
    9.ระบบ POS แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีตั้งค่าสินค้าตัวเดียวกัน ให้รวมบรรทัด ถ้ามีการพักบิล และเรียกกลับมาใช้  ไม่รวมบรรทัดให้
    10.ระบบขาย แก้ไขข้อผิดพลาด รายงานขาย ค่าบริการ ไม่กรองวันที่
     
     
     VOL # 2.78   1.แก้ไขระบบ POS   กรณีคีย์ส่วนลดท้ายบิลเรียบร้อยแล้ว  และมาแก้ไขจำนวนสินค้าภายหลัง การคำนวนส่วนลดไม่อัพเดท
       และ การเปลี่ยนแปลงประเภทเงินรับ ในภายหลัง ทำให้รายงานการขายออกประเภทเงิน ซ้ำซ้อนกัน
    2.แก้ไขข้อผิดพลาด การค้นสินค้าแบบค้นคำ สองชั้น  ยอดคงเหลือสต๊อกโชว์ผิดพลาด
    3.แก้ไขระบบคลัง กรณีมีการโอนย้ายระหว่างคลัง    สต๊อกการ์ดแสดงคลัง แสดงยอดผิดพลาด
    4.แก้ไข รายงานใบลดหนี้ (ซื้อ)   กรณีใบลดหนี้ ไม่มีรหัสสินค้า   รายการนั้นจะไม่แสดงในรายงาน
    5.เพิ่มเติม บัญชีแยกประเภท เพิ่มช่องโชว์หมายเหตุ จากเอกสารต้นทาง
     
     
      VOL # 2.77   1.รายงานสินค้าคงเหลือ , มูลค่าสินค้าคงเหลือ โชว์เงื่อนไขการกรองข้อมูลในรายงานที่พิมพ์ออกมา
    2.สินค้าคงเหลือ จะ  Real Time มากขึ้น   ไม่ต้องกด UPDATE สต๊อกบ่อยๆ
    3.ยอดยกมาของสินค้า แบบระบุ Lot เพิ่มช่องให้กรอกเลขที่บิลซื้อ และ คลังได้
    4.รายงานภาษีขาย และภาษีซื้อ  เพิ่มแบบฟอร์ม แสดงสถานะในลดหนี้  หรือ เพิ่มหนี้
    5.เพิ่มชื่อธนาคาร ทหารไทยธนชาติ ในระบบ
    6.แก้ไขการค้นหา หรือแสดงข้อมูลทั้งหมด ให้ไวขึ้น
    7.เพิ่มรายงานใบวางบิล แสดงรายละเอียดใบกำกับภาษี
    8.เพิ่มการเช็คและเตือนตอนจะพิมพ์เอกสาร กรณีผลรวม กับรายละเอียดของรายการ ไม่เท่ากัน
    9.รับมัดจำ และใบสั่งขาย กรณีเปิดบิลขาย เมื่อเลือกลูกค้าแล้วให้เตือนทันที  ของเก่าต้องรันเลขที่และวันที่ ก่อน
    10.ใบสั่งขาย/ใบจอง  ตอนเปิดบิลขาย ให้โชว์ยอดคงเหลือของสินค้าตัวนั้นๆด้วย
    11.การตั้งสินค้าห้ามติดลบ  ให้มีผลต่อสินค้าตามคลังด้วย
    12.ปรับปรุงต้นทุน JOB กรณีสินค้ามีขนาดบรรจุ แสดงต้นทุนไม่ตรงตามขนาดบรรจุที่เลือก
    13.ปุ่มค้นหา หรือแสดงข้อมูลทั้งหมด มีบอกจำนวนรวมของรายการ
    14.สมุดรายวัน ค้นหา หรือแสดงข้อมูลทั้งหมด  มียอดรวม Dr , Cr
    15.เพิ่มรายงานสมุดรายวัน  บัญชีแยกประเภท งบทดลอง สำหรับ Excel
    16.การรับชำระหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มี หัก ณ ที่จ่าย มีการตั้งค่าให้ลงบีญชีแยก ภงด.1  ภงด.3  หรือ ภงด.53 ได้
    17.เพิ่มเมนู ทรัพย์สินถาวร  ในระบบบัญชี
     
     
      VOL # 2.76   1. แก้ไข การค้นหาสินค้า แบบค้นคำ มีเว้นวรรค โชว์ยอดคงเหลือผิด 
    2. แก้ไข การขายแบบระบุ Serail No.  ถ้ามีการลบบรรทัด และแทรกบรรทัดใหม่  Serail No. ผิด
    3. แก้ไข รายงานขายประจำเดือนแบบสรุป ไม่ให้ตัดยอดรับมัดจำ  ซึ่งจะเหมือนกับรายงานขายตัวอื่นๆ
    4. แก้ไข POS กรณีตั้งบังคับให้ User ต้อง Save เอกสาร แต่กับกด Esc ออกไปได้
    5. แก้ไข   การแก้ไขราคาแบบรวมในหน้าเดียว   ราคาในขนาดบรรจุ ไม่เปลี่ยนตาม
    6. แก้ไข การยกเลิกการเตือนใน ใบสั่งขาย/ใบจอง    ตัวเช็คสต๊อกแบบหักการจอง  ไม่เอายอดออกให้
    7. แก้ไข  เมนูเช็คคืนลูกค้า  กรณีมีค่าธรรมเนียม  ไม่มีการลงบัญชีให้
    8. เพิ่มเติม  ทะเบียนสินค้า  มีช่องให้ใส่ส่วนลดซื้อได้
    9. เพิ่มเติม มีออฟชั่นก็อปปี้คลังสินค้า จากปีก่อน หรือบริษัทอื่นได้
     
      VOL # 2.75   1.เพิ่มระบบค้นหา แบบค้นคำ มากกว่า 1 ชั้น  โดยการเคาะเว้นวรรค ระหว่างคำ
    2.เพิ่ม การแก้ไขราคาขายสินค้า แบบทั้งหมดในหน้าเดียวกัน ในทะเบียนสินค้า
    3.แก้ไข ใบเสร็จรับเงิน กรณีเลือกใบแจ้งหนี้มากกว่า 1 ใบ แก้ไขจำนวนเงินรับไม่ได้
    4.แก้ไข จ่ายชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ประเภทเงินจ่าย กรณีมีมากกว่า 1 บรรทัด และมีการแก้ไขข้อมูล
       แบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมายังจำข้อมูลเดิม
     
      VOL # 2.74   1.แก้ไข  ระบบสต๊อก  เมนูใบเบิกสินค้า กรณีสินค้ามีขนาดบรรจุ ออฟชั่นด้านใน จะติ๊กที่ ปริมาณ X ราคา (แก้ไขให้เป็น จำนวน X ราคา )
    2.แก้ไข การโอนสินค้าจาก Excel เข้าโปรแกรม  กรณีช่อง ราคาใน Excel  ตั้ง Format Cell ไว้เป็น Text   ตัวเลขโอนเข้ามาไม่สมบูรณ์
    3.แก้ไข ขายปลีก   เมนูโปรโมชั่น ช่องรหัสสินค้า ดับเบิ้ลคลิก หรือ F3 เพื่อค้นหาสินค้าไม่ได้
    4.แก้ไข ขายปลีกบริการ   เมนูใบกำกับสินค้า   ไม่สามารถก็อปปี้เอกสาร ไปวางที่เมนูอื่นได้
    5.แก้ไข เมนูซื้อเชื่อบริการ  กรณีมีการตัดเงินมัดจำ   มีปัญหา
    6.แก้ไข คอนโด-แมนชั่น  เมนูใบเสร็จรับเงิน  ไม่สามารถเพิ่มประเภทเงินรับได้
     
     
      VOL # 2.73   1. แก้ไข ระบบ POS และ ขายปลีก เพิ่มรายการขายไม่ได้
     
     
      VOL # 2.72   1.ระบบ POS ให้ล็อควันที่ ตามรอบบัญชี เหมือนระบบอื่น
    2.ระบบ POS เพิ่มฟอร์ม A4 แบ่งครึ่ง
    3.ระบบขาย เพิ่มรายงานขาย (แยกตามเลขที่กลุ่ม)
    4.แก้ไข ราคาขายล่าสุดของปีที่แล้ว(เฉพาะบางสินค้า) ไม่แสดงในปีปัจจุบัน
    5.แก้ไข รายงานลูกหนี้ กรองวันที่  ตัดยอดมัดจำออกจากรายงาน เพื่อไม่ให้กระทบยอดคงค้าง
    6.แก้ไข เมนู Export (Packing List) กด F3 ค้นหาสินค้าไม่ได้
    7.แก้ไข รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ต้นทุน FIFO กรองเฉพาะยอด 0 กับ ติดลบ (เฉพาะเคลื่อนไหว) ไม่ได้
     
     
     VOL # 2.71   1.แก้ไข ขายปลีก กรณีสินค้า มีภาษี และยกเว้นภาษี ในบิลเดียวกัน ยอดส่งไปในรายงานภาษีขายติดลบ
    2.แก้ไข ขายปลีก ตั้งสิทธิ์การขาย สินค้าชนิดเดียวกัน ให้รวมบรรทัด  ไม่ทำงาน
    3.แก้ไข เมนู ใบเสนอราคา และใบส่งของชั่วคราว  กรณีใช้ปุ่ม Barcode  คีย์รหัสแล้ว หน่วยนับ และราคา ไม่ขึ้น
    4.แก้ไข รายงาน สินค้าที่รับคืนแยกตามลูกค้า ไม่รวมลูกค้ารายเดียวกันให้
    5.แก้ไข เมนูเช็คคืนลูกค้า ชื่อบัญชี และสาขา ไม่แสดง 
    6.แก้ไข กรณีเปิดโปรแกรมเบิ้ล ในเครื่องเดียวกัน โปรแกรมจะล็อครหัสลงทะเบียน
    7.เพิ่มรายงาน สินค้าที่สั่งขาย   สินค้าที่ค้างส่ง (แยกตามกลุ่ม ประเภท สถานที่วาง)
    8.เอกสารที่ยกเลิก  สามารถสั่งพิมพ์ได้
     
     VOL # 2.70   1.เพิ่มออฟชั่น ตั้งล็อค ไม่ให้ User เพิ่มลูกค้า  / สินค้า / ผู้ขาย  ในขณะเข้าค้นหาชื่อ เพื่อเปิดเอกสารต่างๆ
    2.ทะเบียนลูกค้า  เพิ่มการค้นหา ขนส่ง ได้
    3.ระบบขายปลีก    สิทธิ์การขาย เพิ่มออฟชั่น ให้ลิ้งลูกค้า แบบตายตัวได้ (เช่น ลูกค้าเงินสด)
    4.แก้ปัญหา กรณีเอกสารมีรายการจำนวนมาก   ไม่สามารถเอาเมาส์คลิกบรรทัด ในลำดับที่ต้องการได้
    5.แก้ปัญหา การปรับปรุงข้อมูล  เพื่อเปลี่ยนรหัสสินค้า  และเปลี่ยนรหัสลูกค้า  ไม่สามารถกด F3 เพื่อค้นหารหัสที่ต้องการเปลี่ยนได้
     
      VOL # 2.69   1.เพิ่มฟังก์ชั่น การค้นหาสินค้า เพื่อเปิดบิลขาย ให้เลือกสินค้าได้ทีเดียวหลายรายการ
    2.เพิ่มแบบฟอร์มใบลดหนี้ขนาด 9X5.5
    3.เพิ่มแบบฟอร์ม ใบวางบิล แบบแสดงรายละเอียดสินค้า
    4.แก้ไข ระบบ JOB กรณีสินค้ามีขนาดบรรจุ คำนวณต้นทุนผิด
    5.แก้ไขระบบ POS อ่านบาร์โค๊ดผิด กรณีสินค้ามีบาร์โค๊ดใกล้เคียงกัน
     
      VOL # 2.68   1.เพิ่มรายงาน สินค้าที่ขายไป (แยกตามพนักงานขาย / แยกตามลูกค้า / สรุปตามสินค้า)
    2.ระบบ POS และ ขายปลีก เพิ่มระบบให้รองรับ บาร์โค๊ดที่พิมพ์จากเครื่องชั่งน้ำหนัก  โดยรองรับเฉพาที่ระบุ ราคาไว้ในบาร์โค๊ด
       และ 6-7 หลักแรกเป็นการระบุสินค้า ตัวต่อไปเป็นการระบุราคา (ราคาที่ระบุได้สูงสุดหลักพัน)
    3.ระบบ JOB กรณีมีการล็อคสิทธิ์ User ไม่ให้ดูต้นทุน ในเมนูใบต้นทุน JOB  ช่องราคา/ต้นทุน จะไม่โชว์ตัวเลข
    4.แก้ไข ใบวางบิล  กรณียกเลิกเอกสาร  ผลรวมยังอยู่ (ปกติตามมาตราฐานของโปรแกรมผลรวมจะต้องหายไป)
     
      VOL # 2.67   1.แก้ไข กรณีขายเชื่อบริการ  และตั้งออฟชั่นให้เมนูใบเสร็จ  เป็นใบกำกับภาษีในตัว กรณียกเลิกเอกสาร ให้โชว์เอกสารใบนั้นในภาษีขายด้วย
    2.แก้ไข ระบบซื้อ เมนูใบกำกับภาษี - หลังแจ้งหนี้   ไม่ล็อควันที่ตามรอบบัญชี  เพื่อให้คีย์ย้อนหลังได้ 
    3.แก้ไข การสำรองข้อมูลตอนเลิกงาน แม้มีเครื่องอื่นเปิดใช้งานอยู่ ก็สามารถสำรองได้
     
      VOL # 2.66   1.ออฟชั่นการก็อปปี้เอกสาร กรณีเอกสารตั้นทาง ช่องอ้างถึงว่าง  จะเอาเลขที่ของเอกสารต้นทาง มาโชว์ในช่อง อ้างถึงของเอกสารปลายทาง
    2.เพิ่มรายงาน สินค้าที่ขายไป แบบสรุปเดือน / จำนวนสินค้า
    3.แก้ไข ระบบขายปลีก  ระหว่างขายอยู่   กดF2 ทำให้ตารางข้อมูลของเอกสารใบนั้นหายไป
    4.แก้ไข บันทึกชื่อพนักงานขายได้ 50 ตัวอักษร แต่ตอนพิมพ์ ออกไม่ครบ
    5.แก้ไข  กรณีขายเชื่อบริการ และตั้งออฟชั่นให้ใบเสร็จรับเงินเป็นใบกำกับในตัว และมีการรับชำระจาก  ใบแจ้งหนี้หลายใบ  
      ในรายงานภาษีขาย ให้รวมยอดเป็นยอดเดียว
    6.แก้ไข ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย  กรณีสั่งพิมพ์ต่อเนื่องทีเดียวหลายใบ ที่อยู่ไม่เปลี่ยนตามชื่อผู้ถูกหักภาษี
     
      VOL # 2.65  

1.แก้ปัญหา ลบประเภทเงินรับ ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ในเมนูใบเสร็จรับเงิน ไม่ได้

    2.แก้ปัญหา ลบประเภทฝาก ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ในเมนู ทะเบียนเช็ครับ ไม่ได้
    3.แก้ปัญหา เมนู POS กรณียิงบาร์โค๊ด ขนาดบรรจุ ไม่สามารถเลือกราคา 1-4 ได้
    4.แก้ปัญหา กรณีมีการลดหนี้ ยอดรวมมีเศษทศนิยม  การ์ดลูกหนี้โชว์ปกติ แต่สรุปลูกหนี้ ไม่โชว์จุดทศนิยม
    5.แก้ปัญหา เมนูสินค้าคงเหลือ ปุ่มสินค้าที่จอง   บางทีไม่แสดงยอดคงเหลือหลังจอง
    6.แก้ปัญหา เมนูค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีลงภาษีซื้อ แยกตามรายการ และมีหัก ณ ที่จ่าย ลงบัญชีไม่ถูกต้อง
    7.เมนูศูนย์ซ่อมรถ  เพิ่มฟังก์ชั่น เปลี่ยนทะเบียนรถได้  (กรณีนำไปใช้งานแล้ว) 
     
      VOL # 2.64   1.เพิ่มรายงาน สินค้าที่ขายไป แยกตามสินค้า แบบสรุป สำหรับส่ง Excel
    2.ปรับระบบ  เมนูรับมัดจำ  ไม่ให้เข้าการ์ดลูกหนี้  จนกว่าจะมีการดึงไปตัดกับขายเชื่อ สินค้า  หรือ ขายเชื่อ บริการ  เท่านั้น
       กรณีนำไปใช้กับขายสด จะไม่เข้าการ์ดลูกหนี้ เพื่อไม่ให้ยอดหนี้ติดลบ
       ส่วนกรณีด้านซื้อ  จ่ายมัดจำ  เปลี่ยนเป็นใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
    3.ปรับระบบ ขายปลีก  ให้มีช่องลูกค้า ขึ้นมาเผื่อไว้ เหมือน POS  แต่ถ้าไม่ต้องการระบุชื่อลูกค้า สามารถทำได้ ตามปกติ
    4.แก้ปัญหา รายงานหัก ณ ที่จ่าย แยกตามลูกค้า  และ รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แยกตามผู้ขาย  กรณีมีการรับชำระหนี้ หรือจ่ายชำระหนี้
       มากกว่า 10 บิล ในเอกสารเดียวกัน ยอดรวมผิด
    5.แก้ปัญหา รายงานรับชำระหนี้ / แยกตามพนักงานขาย  ไม่รวมพนักงานขายต่อราย
    6.แก้ปัญหา ใบนำฝาก และ ใบถอน ตัดเช็ค กรณีมีค่าธรรมเนียม  ยอดค่าธรรมเนียม ไม่เข้า Statement
    7.แก้ปัญหา เมนู ใบสั่งขาย / ใบจอง   กรณีใส่รายการเป็นค่าบริการ (ที่ไม่มีรหัสสินค้า) เวลาดึงไปเปิดบิลขาย ให้ออกตามเอกสาร 
       โดยไม่ต้องตรวจสอบยอดสต๊อกคงเหลือ (กรณีตั้งออฟชั่นสินค้าห้ามติดลบ)
    8.แก้ปัญหา เมนูสินค้าคงเหลือ  กรณีติ๊กค้นชื่อ และติ๊กค้นคำด้วย  ยอดคงเหลือของสินค้าบางตัว ไม่ขึ้นโชว์
     
      VOL # 2.63   1.แก้ไขการพิมพ์บัญชีแยกประเภท กรณีในสมุดรายวัน ลงรายการเกิน 10 บรรทัด ตอนสั่งพิมพ์ ไม่เรียงตามที่คีย์ไว้
    2.แก้ไข ใบมัดจำยกมา (กรณีเป็นเช็ค) ไม่ให้ลงทะเบียนเช็คในปีปัจจุบัน เพราะลงให้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
    3.แก้ไขเมนู POS การกรอกส่วนลดต่อชิ้น เช่นลด3บาทต่อชิ้น (3**) ไม่ทำงาน
    4.แก้ไข ทะเบียนสินค้า  ปุ่มผู้ขาย  จะมี Auto Add ด้านใน    กดแล้วให้ UPDATE ทุกสินค้า ทีเดียว
    5.แก้ไข เลขที่กลุ่มของเอกสารต่างๆ ที่โอนมาจาก AccOffice10 ไม่สามารถลบได้ 
     
      VOL # 2.62   1.แก้ไขระบบ POS กรณีไม่กำหนดราคาขายไว้  User สามารถคีย์ราคาขายได้
    2.แก้ไขระบบ POS และขายปลีก ให้คีย์รับคืนสินค้าที่ติดลบได้
    3.แก้ไขระบบ ขายปลีก  สามารถกด F5 เพื่อเพิ่มหรือแก้ไข รายการสินค้าได้ เหมือนระบบ POS
    4.แก้ไข การล็อคไม่ให้ User ดูต้นทุน ตอนคีย์เอกสารซื้อ ช่องราคาจะเป็น *
    5.การโอนทะเบียนสินค้าเข้า Excel (ขนาดบรรจุ)  ให้มีรายละเอียดช่องที่โอนไปมากขึ้น
    6.เพิ่มเติมทะเบียนสินค้า และขนาดบรรจุ มีช่องบันทึก น้ำหนักสินค้า
    7.เพิ่มแบบฟอร์มขาย มีฟอร์มแสดงน้ำหนักสินค้า
    8.เพิ่มแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดสินค้า ขนาด 9X5.5
    9.เพิ่มออฟชั่นให้รายงานสินค้าที่ขายดีที่สุด สามารถเลือก เรียงตามจำนวนสินค้า หรือเรียงตามมูลค่า
    10.เพิ่มรายงาน สินค้าที่ขายไป แยกตามสินค้า , ลูกค้า , พนักงานขาย , ขนส่ง แบบสรุปเดือน
    11.เพิ่มรายงาน สินค้าที่ซื้อมา แยกตามสินค้า , ผู้ขาย , แบบสรุปเดือน
     
      VOL # 2.61   1.เพิ่มระบบความปลอดภัย ตั้งล็อค ไม่ให้ User แก้ไขช่องรายการสินค้า(ชื่อสินค้า) และจำนวนเงินมัดจำ
    2.ระบบ POS ปรับเปลี่ยนให้สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารได้   โดยตั้งสิทธิ์ของ User
    3.ระบบ POS แก้ไข กรณีบิลเดียวกัน กดรับเงินซ้ำ   ให้บันทึกครั้งล่าสุดเท่านั้น
    4.ระบบ POS แก้ไข  ตั้งล็อคห้ามขายสินค้าติดลบไว้ แต่กรณีก็อปปี้เอกสารมาจาก เมนูอื่น  หลุดการตรวจสอบ
    5.ปรับจำนวนหลักของรหัสขนาดบรรจุ ให้มากขึ้น ของเดิมได้ไม่เกิน20ตัวอักษร เป็น ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
    6.แก้ไข การตั้งยอดยกมาสินค้า  ให้เตือน Save ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล
     
      VOL # 2.60   1.POS แก้ไขรายงานกำไรขั้นต้น ประจำเดือน  เงื่อนไขตัวแปรไม่ได้รวมให้ (sum)
    2.ระบบขาย แก้ไขรายงานกำไรขั้นต้น  กรณีตอนขาย เลือกคำนวณ ปริมาณXราคา และมีส่วนลด  รายงานคำนวณผิด
    3.ระบบซื้อ เมนูจ่ายมัดจำ  แก้ไขกรณี การบันทึกมัดจำ และนำไปตัดยอดจากบิลซื้อแล้ว   แต่ยอดมัดจำยังไม่ถูกตัด
    4.ปรับฟังก์ชั่นก็อปปี๊ เอกสาร ถ้าอยู่ระหว่างคีย์ข้อมูล หรือแก้ไขเอกสาร ระบบจะบล็อคไม่ให้ก๊อปปี้
    5.เมนูซื้อสด เพิ่มปุ่ม ใบหัก ณ ที่จ่าย Auto
    6.เพิ่มระบบความปลอดภัย กรณี Save เอกสารแล้ว ล็อค User ห้ามแก้ไขรหัสสินค้า 
     
      VOL # 2.59   1.ในเมนู การ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ สต๊อกการ์ด บัญชีแยกประเภท   เพิ่มฟังก์ชั่น การกด F3 ค้นหาข้อมูลทั้งหมดได้
    2.ในเมนูขายสด เพิ่มตัวโชว์ยอดลูกหนี้คงค้าง  ขณะคีย์เอกสาร(เหมือนขายเชื่อ)
    3.ในงบกำไรขาดทุน  งบดุล เพิ่มแบบฟอร์ม แสดงยอด Dr  Cr  (เหมือนงบทดลอง)
    4.เพิ่มระบบความปลอดภัย  ล็อค User ห้ามแก้ไข เลขที่ วันที่ ราคา ส่วนลด ขณะคีย์เอกสารได้
       โดยของเดิมจะล็อคได้เฉพาะเมื่อ Save แล้วห้ามแก้ไข   
    5.การโอนข้อมูลสินค้าจาก Excel เข้าระบบ เพิ่มความกว้างของช่องหมายเหตุ ให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และเพิ่มช่องหมายเหตุ2
    6.เพิ่มออฟชั่นปรับปรุงข้อมูลสินค้าชุด   กรณีมีการตั้งสินค้าชุดภายหลังจากที่เปิดบิลขายรหัสสินค้าชุดนั้นไปแล้ว
    7.แก้ไข การตั้งโปรโมชั่น แบบลดเป็น% ของ POS และ ขายปลีก    ตอนเปิดบิลขายมีการแก้ไขราคาขาย ส่วนลดไม่เปลี่ยนตาม
    8.แก้ไข กรณีเครื่องลูกเป็น Win10 คีย์เอกสารหลายรายการ พอSave แล้วเหลือรายการเดียว
     
       VOL # 2.58   1.เพิ่มออฟชั่นเปลี่ยนชื่อ ขนส่ง ได้
    2.POS เพิ่มการตั้งโปรโมชั่น แบบลด % ให้เหมือนขายปลีก
    3.POS แก้ไข การเลือกออฟชั่นพิมพ์ก่อนรับเงิน แต่เลือกไม่แสดงรับเงินทอนเงิน  แล้วโปรแกรมไม่พิมพ์Auto 
    4.POS และขายปลีก แก้ไข เมนูรับคืนสินค้า กรณีตั้งรวมบรรทัด  สินค้ารหัสเดียวกัน ต่างขนาดบรรจุ รวมบรรทัดกัน
    5.แก้ไข การเปลี่ยนรหัสสินค้า  กรณีมีขนาดบรรจุ     รหัสของขนาดบรรจุไม่เปลี่ยนตาม
    6.แก้ไข ขายเชื่อสินค้า (กรณีกดปุ่ม บาร์โค๊ด)  ถ้าสินค้าบรรทัดแรกมีส่วนลด  บรรทัดต่อไปจะลดตามด้วย
    7.แก้ไข ขายเชื่อสินค้า (กรณีมีขนาดบรรจุ) ไม่สามารถดู ราคาขาย 1-4 ของขนาดบรรจุ ได้
    8.แก้ไข ใบสั่งขาย กรณีสินค้ารหัสเดียวกัน แต่ตั้งใจแยกเป็น 2 บรรทัด  ใบค้างส่งให้แยกตัดตามบรรทัดได้
    9.แก้ไข การก๊อปปี้เอกสาร (กรณีมีขนาดบรรจุ)   ขนาดบรรจุไม่แสดง
     
      VOL # 2.57   1.ปรับปรุงการโอนฐานข้อมูล (ลูกค้า สินค้า ผู้ขาย) จาก Excel เข้าโปรแกรม กรณีเคยโอนเข้าไปแล้ว และมีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน โดยจะโอนเข้าใหม่
       สามารถเลือกเฉพาะรหัส และคอลัมน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง   (ไม่จำเป็นต้องเลือกคอลัมน์ชื่อ หรือคอลัมน์ที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
    2.เพิ่มฟังก์ชั่น การโอนขนาดบรรจุ ของสินค้า จาก Excel เข้าโปรแกรม
    3.เพิ่มฟังก์ชั่น ล้างขนาดบรรจุ ของทะเบียนสินค้า
    4.เพิ่มฟังก์ชั่น การตั้งค่าประเภทภาษี(แยกภาษี รวมภาษี ภาษี0) ในทะเบียนลูกค้า เพื่อความสะดวกในการเปิดบิลขาย
    5.เพิ่มช่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในซื้อสด
    6.เพิ่มความจุตัวอักษร ของชื่อลูกค้า และชื่อผู้ขาย จาก150ตัวอักษร เป็น170ตัวอักษร
    7.เพิ่มรายงานลูกหนี้ และเจ้าหนี้ (แยกตามลูกค้า หรือผู้ขาย) แสดงยอดค้างชำระ
    8.เพิ่มรายงาน มูลค่าสินค้าคงเหลือ Fifo (สำหรับโอนเข้า Excel)
    9.ปรับปรุงเมนูขายสด กรณีที่ขายแบบไม่ระบุชื่อลูกค้า   สามารถมาแก้ไขเอกสาร และใส่ชื่อลูกค้า ย้อนหลังได้ (กดF6ก่อน แล้วกดF2อีกครั้ง)
    10.แก้ไข ใบนำฝาก กรณี Set เลขที่ และตั้ง Option ไม่ได้
    11.แก้ไข รายงาน JOB  รายงานค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ/แยกตามJOB (เลือกเรียงตามรหัสค่าใช้จ่าย ไม่ทำงาน)
    12.แก้ไข ระบบLAN ที่เปิดใช้2หน้าจอ ในเครื่องเดียวกัน สั่งพิมพ์แล้วฟ้อง Error
     
     
      VOL # 2.56   1.เพิ่มออฟชั่น การกำหนดฟอร์มให้เลือกจำนวนแผ่นที่จะพิมพ์ (Number Of Copies) ได้ โดยใช้เมนูออฟชั่นร่วมกับ เลือกสี/ขาวดำ
    2.เพิ่มออฟชั่น ซ่อมการพิมพ์ (ใช้ในกรณีที่ระบบการพิมพ์เสีย ในทุกๆฟอร์ม) 
    3.เพิ่มตัวป้องกันเอกสารเบิ้ลซ้ำกัน (กรณีไฟตกไฟดับ หรือเครื่องแฮงค์) ระหว่างSave บิล
    4.การโอนทะเบียนลูกค้าจาก Excel เข้าโปรแกรม เพิ่มตัวเลือกโอน ช่องสาขา ได้
     
     
      VOL # 2.55   1.ให้โปรแกรมตั้งกระดาษ 9X5.5 ออโต้ ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม (เนื่องจาก Size 9X5.5 หายบ่อย)
    2.มีออฟชั่น ลบสินค้า  ลูกค้า และผู้ขาย ทีเดียวหลายรายการได้ หรือลบรายการที่ไม่เคลื่อนไหว ทั้งหมดได้
    3.การโอนข้อมูล ลูกค้า จากExcel เข้าโปรแกรม  เพิ่มตัวเลือกโอน สาขา ได้ 
    4.การโอนข้อมูล สินค้า จากExcel เข้าโปรแกรม ช่อง Barcode ถ้าไม่ได้ทำเป็น Text ไว้ จะตัดจุดทศนิยมให้อัตโนมัติ 
    5.แก้ไขรายงาน ใบกำกับที่ค้างชำระ (กรณีมีการลดหนี้แบบเต็มจำนวนแล้ว)   รายงานโชว์ยอดลดหนี้ปัดเศษลง ทำให้คลาดเคลื่อน
     
     
      VOL # 2.54     1.เพิ่มแบบฟอร์มสำหรับส่งเข้า Excel ในเมนูต่างๆ โดยจัดรูปแบบให้เหมาะสมที่จะโอนเข้า Excel (ฟอร์มหลัก เมนูละ 1 ฟอร์ม) 
    2.เพิ่มรายงานสำหรับส่งเข้า Excel โดยจัดรูปแบบให้เหมาะสมที่จะโอนเข้า Excel (เฉพาะรายงานหลักของแต่ละระบบ)
    3.เพิ่มปุ่มค้นหา รายละเอียดสินค้า ในบิลขาย หรือเอกสารต่างๆ
    4.ปรับปรุง ปุ่มราคาขายล่าสุด ของสินค้า  ให้สามารถไม่ย้อนหลังได้  โดยเลือกตัวเลขการย้อนหลังเป็น 0 ได้
    5.แก้ไข ทะเบียนสินค้า  กรณีรหัสสินค้า และบาร์โค๊ด เป็นเลขเดียวกัน   ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้
    6.แก้ไข กรณีตั้งสินค้าชุด และมีการตั้งคลังสินค้า      การตัดวัตถุดิบจากสต๊อก Auto ไม่เข้าคลัง
     
     
       VOL # 2.53   1.ปุ่มค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด สามารถกดปุ่ม F3 ที่คีย์บอร์ดได้
    2.เพิ่มตัวแปร ATTN  ในรายงาน สินค้า ที่เสนอราคา 
    3.เพิ่มตัวแปร PO_NO (ใบสั่งซื้อ)   ในแบบฟอร์มซื้อเชื่อ และซื้อสด
    4.แก้ไข การเพิ่มทะเบียนค่าบริการ ไม่ได้
    5.แก้ไข ทะเบียนสินค้า กรณีรหัสสินค้าและบาร์โค๊ด เหมือนกัน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (โปรแกรมแจ้งรหัสซ้ำกับขนาดบรรจุ)
    6.แก้ไข ในทะเบียนสินค้า ปุ่มผู้ขาย(ด้านล่าง)  ตอนจะเพิ่มผู้ขาย คีย์รหัสผู้ขายด้วยอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเล็ก โปรแกรมค้นไม่พบ
     
     
      VOL # 2.52   1.ตอนคีย์ข้อมูลซื้อขาย กดF3 เพื่อเลือกลูกค้า หรือสินค้า ขยายหน้าจอค้นหาให้ใหญ่ขึ้น 
    2.ปุ่มค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด ให้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอ
    3.ตั้งยอดหนี้ยกมา เพิ่มออฟชั่นให้ระบุว่าเป็น ขายเชื่อสินค้า  หรือ ขายเชื่อบริการ
    4.เลขที่สมุดรายวัน(การตั้งเลขที่Auto) มีออฟชั่นให้ตั้งเป็นเลขที่เดียวกับเอกสาร ซื้อ-ขาย หรือเอกสารต้นทาง
       โดยไปที่เมนูระบบ  ไปที่ตั้งค่า  เลือกที่หัวข้อบัญชี  ให้ติ๊กที่ ใช้เลขที่เอกสาร ซื้อ-ขาย
    5.งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)  สมารถดับเบิ้ลคลิกทีรหัสบัญชีที่ต้องการ เพื่อดูบัญชีแยกประเภทได้
    6.ผังบัญชี เพิ่มช่อง ชื่อ2 
    7.การค้นหา ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ  เพิ่มตัวค้นหาช่อง ATTN
    8.ใบหลดหนี้ขาย เพิ่มออฟชั่นให้เลือกไม่เข้าภาษีขายได้ 
    9.เพิ่มออฟชั้่นสำรองรายงานเข้า Flash Drive ได้  (เฉพาะส่วนที่อยู่ใน My Reports เท่านั้น)
       โดยให้คลิกขวาเมาส์ที่ชื่อรายงานที่ต้องการ  เลือกสำรองฟอร์มเข้า Flash Drive
    10.เพิ่มออฟชั่น เลือกล็อครายงาน ตามชื่อที่ต้องการ เพื่อไม่ให้ User ดูรายงาน
    11.เพิ่มรายงาน ใบกำกับภาษี ที่ยังไม่ได้วางบิล
    12.แก้ไข การเปิดบิลขาย  ที่ไม่สามารถเลือกราคาขายที่ 2, 3, 4 ได้
    13.แก้ไข การPost สมุดรายวัน ของ 29/02/2559 ไม่ได้  และขอดูรายงาน(บางตัว) ของวันที่ 29/02/2559 ไม่ได้
    14.แก้ไข ศูนย์ซ่อมรถ เมนูประวัติซ่อม ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้
     
     
      VOL # 2.51   1.ทะเบียนเช็ครับ/เช็คจ่าย มีตัวเลือกเรียงข้อมูล ตามวันที่เอกสาร และวันที่ในเช็ค
    2.ระบบซื้อ และขาย เพิ่มออฟชั่นคีย์ส่วนลด ต่อชิ้นได้ (เช่น ลดชิ้นละ5บาท) โดยช่องส่วนลดให้ใส่ 5**
    3.รายงานยอดขาย และ ซื้อ ประจำเดือนแบบสรุป เพิ่มออฟชั่นเรียงจากมากไปน้อย ได้
    4.เพิ่มรายงานลูกค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (ชื่อรายงานขาย  แยกตามลูกค้า-ไม่เคลื่อนไหว)
    5.เพิ่มรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (ชื่อรายงานสินค้าที่ขายไป แยกตามสินค้า-ไม่เคลื่อนไหว)
    6.เพิ่มออฟชั่น รายงานลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ที่ค้างชำระ สามารถกำหนดเวลาดูสถานะการค้างชำระย้อนหลังได้
    7.เพิ่มออฟชั่น ในปุ่มค้นหาหรือแสดงข้อมูลทั้งหมด ให้ส่งข้อมูลเข้า EXCEL ได้
    8.หน้าบิลขาย  ช่องลดหนี้ กรณีมีใบลดหนี้มากกว่า 1 ใบ จะมีปุ่ม+ ให้กดดูรายละเอียดได้
    9.เพิ่มการแก้ไขฟอร์ม กรณี Printer สี  ให้เลือกกำหนดตั้งค่า พิมพ์สี หรือขาวดำ ได้
    10.การโอนทะเบียนลูกค้า จากEXCEL เพิ่มฟิลด์ ขนส่ง
    11.แก้ไขรายงานสต๊อกการ์ด กรณีคีย์ทศนิยม 4-5 ตำแหน่ง และปรับฟอร์มให้รองรับแล้ว ทศนิยมไม่ออก 
    12.แก้ไข เมนูขายปลีก กรณีใช้บาร์โค๊ด ตั้งให้สินค้าเดียวกันรวมบรรทัด ไม่ทำงาน
    13.แก้ไข ระบบคลังสินค้าของสต๊อคใหม่ โดยการขายหรือซื้อ แต่ละรายการสินค้า เลือกได้คลังเดียว  
     
     VOL # 2.50   1.เพิ่มระบบขายปลีก ในธุรกิจเฉพาะ (ต้องลงทะเบียนเพิ่ม)   เน้นขายเงินสด คล้ายๆ POS แต่ไม่ต้องปิดการขายประจำวัน
    2.ในทะเบียนลูกค้า เพิ่มออฟชั่นการค้นชื่อลูกค้า+ผู้ติดต่อ(รวมกัน)   และ เบอร์โทร+มือถือ(รวมกัน)  เพื่อความสะดวกในการค้น
    3.ในทะเบียนลูกค้า และทะเบียนผู้ขาย  ช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพิ่มออฟชั่นให้มีตัวคั่น (-) อัตโนมัติ ตามแบบมาตราฐาน เช่น 0-1055-39011-47-2
       โดยต้องไปเซ็ท ในเมนูระบบ ไปที่ตั้งค่า      หรือถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้   ตอนคีย์เลขครบ13หลักแล้ว สามารถกด F7 ได้
    4.เพิ่มออฟชั่นการค้นบิลขาย (ตอนคลิกปุ่มค้นหาทั้งหมด) ให้ค้นตามพนักงานขายได้
    5.ในเมนูลูกหนี้ สรุปลูกหนี้  และ เจ้าหนี้ สรุปเจ้าหนี้   เพิ่มตัวส่งเข้า Excel 
    6.เพิ่มการพิมพ์ หมายเหตุ ในฟอร์มสมุดรายวัน และ ฟอร์มแยกประเภท  (ที่คีย์ไว้ในบิลซื้อ หรือบิลขาย)
    7.ตอนขาย ช่องราคา ถ้ากด F3 หรือดับเบิ้ลคลิก ให้โชว์ ราคาต้นทุนมาตราฐานด้วย
    8.เพิ่มออฟชั่น การก็อปปี๊เอกสาร ที่อยู่ระหว่างคียได้ (โดยยังไม่ได้ Save)  
    9.ปรับ resolution หรือการแสดงผลหน้าจอให้เต็มจอ ให้ลองรับหน้าจอใหญ่ หรือละเอียด ได้ทุกขนาด
    10.รายงานการจ่ายมัดจำ เพิ่มออฟชั่นตัวกรอง เฉพาะที่จ่ายเงินแล้ว และ เฉพาะยังไม่จ่าย
    11.แก้ไข รายงานกำไรขั้นต้น ระบบ POS   (กรณีขายสินค้ามีขนาดบรรจุ)  แสดงราคาขายต่อหน่วยย่อยผิด
    12.แก้ไข รายงานขายแบบแสดงรายละเอียดสินค้า/แยกตามลูกค้า ในระบบขาย กรองรหัสลูกค้า ที่รหัสใกล้เคียงกันไม่ได้
     
     VOL # 2.49   1.ฟอร์มใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพิ่มคำว่า สำนักงานใหญ่ หรือสาขา ให้เป็นฟอร์มมาตราฐาน
    2.การรับมัดจำ และจ่ายมัดจำ เพิ่มออฟชั่นให้ใส่ %ของการมัดจำ จากยอดเต็ม
    3.การดึงยอดมัดจำหรือจ่ายมัดจำไปเปิดใบกำกับภาษี สามารถดึงมาใช้ได้มากกว่า 1 ใบ
    4.เพิ่มออฟชั่นการขายผ่านตัวแทน หรือการขายผ่านบริษัทที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต่างๆ (เพื่อรองรับการเก็บเงินจากตัวแทน)
       โดยสามารถเปิดใบกำกับภาษีให้ลูกค้าโดยตรงได้ แต่ยอดหนี้จะบันทึกเป็นของตัวแทนจำหน่าย
    5.เพิ่มออฟชั่นการค้นข้อมูลต่างๆ ให้สามารถตัดการเว้นวรรค หรือเครื่องหมายต่างๆ เช่น / . - ได้ เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
    6.เพิ่มการค้นหาลูกค้า หรือผู้ขาย (ตอนบันทึกบิลขายหรือซื้อ) ให้สามารถค้นเบอร์โทร มือถือ ผู้ติดต่อ และที่อยู่ได้
    7.ในเมนู ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มปุ่มบันทึกอื่นๆ (ให้สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตามต้องการได้มากขึ้น)
    8.เพิ่มรายงานค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบบแสดงรายละเอียดของรายการ หรือชื่อค่าใช้จ่าย 
    9.แก้ไข เมนูรายได้อื่นๆ ไม่สามารถลงบัญชี หัก ณ ที่จ่ายได้
    10.แก้ไขระบบPOS ไม่สามารถเลือกราคาขาย ของขนาดบรรจุที่ใหญ่ขึ้น ได้
    11.แก้ไขสต๊อกการ์ด ราคาต้นทุนของสินค้าที่คงหลือ (เฉพาะด้านล่าง) ไม่ Refresh
    12.แก้ไข ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนสินค้า ไม่สามารถทำไฟล์สำหรับส่งอีเมล์ได้
     
    VOL # 2.48   1.เพิ่มออฟชั่นการก็อปปี๊ ทะเบียนค่าใช้จ่าย จากบริษัทฯอื่น หรือปีทำการอื่น
    2.เพิ่ม การบันทึกVAT แบบแยกบรรทัด ในซื้อเชื่ออื่นๆ (ให้เหมือนค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
    3.ราคาขายล่าสุด ที่ให้ดูย้อนหลังได้ทุกปี  ได้เพิ่มออฟชั่นให้เลือกจำนวนปี ที่จะดูย้อนหลัง
       เพื่อความเร็วในการดูข้อมูล (เนื่องจากถ้ามีปีทำการหลายปี แล้วย้อนทั้งหมด อาจจะช้าได้)
    4.แก้ไข การคีย์บิลซื้อ โดยมีส่วนลดหลายชั้น ต้นทุนในสต๊อกการ์ดผิด
    5.แก้ไข การค้นข้อมูล ในใบเบิกสินค้า โดยติ๊กค้นวันที่ มีปัญหา
    6.แก้ไข ระบบ Mysql Online  กรณีใช้ JOB   แบบฟอร์มที่แสดง JOB ในค่าใช้จ่ายอื่นๆ และใบเบิกสินค้า  ไม่แสดงJOB
    7.แก้ไข ระบบ Mysql Online  กรณีตั้งความปลอดภัย USER  ให้เข้าได้เฉพาะบางบริษัทฯ  ไม่ทำงาน
     
    VOL # 2.47   1.ปรับการโอนทะเบียนสินค้าและลูกค้า จากExcel  กรณีมีข้อมูลที่เคยโอนเข้าไปแล้ว และต้องการโอนซ้ำเพื่อให้อัพเดทใหม่
       โดยของใหม่มีหัวข้อหรือ Culumn ว่าง  สามารถเลือกโอนเข้าไป เพื่อให้ไปอัพเดทของเดิมจากมีข้อมูลเป็นว่างได้
    2.ตอนโอนข้อมูลอัตฺโนมัติทั้งหมด เพิ่มออฟชั่นให้เลือก จะเรียง รหัสบริษัทใหม่ หรือจะเป็นตามเดิม ได้
    3.ระบบศูนย์ซ่อม ปรับปรุงประวัติซ่อม ให้ค้นหาอะไหล่ ได้ 
    4.ระบบขาย และซื้อ ปรับปรุง การค้นราคาล่าสุด ให้ค้นย้อนหลังได้ทุกปี (ที่ยังมีปีทำการในระบบอยู่)
    5.แก้ไข ระบบ ONLINE(MYSQL) USER ที่เข้าใช้งานถ้าไม่ออกตามระบบ ชื่อจะค้างเข้าไม่ได้
    6.แก้ไข ระบบ ONLINE(MYSQL) ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ ช่อง ATTN ไม่ดึงชื่อผู้ติดต่อ
     
    VOL # 2.46   1.เพิ่มแบบฟอร์ม (มีเส้นเฉพาะหัวข้อหลัก) ในเมนูหลักๆ  เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม
    2.เพิ่มตัวแปรโชว์ แสดงมูลค่ารับเงิน/ทอนเงิน  ในเมนูขายสด (ฟอร์มใบกำกับอย่างย่อ)
    3.แก้ไข ระบบ POS เมนูรับคืนสินค้า  (กรณีตั้งสินค้าไม่ให้ติดลบ)   ไม่สามารถรับคืนได้
    4.แก้ไข ระบบ POS การก็อปปี๊ข้อมูลจากใบกำกับอย่างย่อ ไปที่ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (กรณีมีส่วนลด)  แล้วส่วนลดไม่ตามไป
    5.แก้ไข ระบบ POS กรณีรับเงิน และใส่สวนลดเงินสด และแก้ตัวเลข จำนวนเงินรวม ไม่เปลี่ยนตาม
    6.แก้ไข ระบบ POS กรณีขาย แล้วมีส่วนลด แต่ล่ะสินค้า รายงานกำไรขั้นต้น ไม่หักส่วนลด
    7.แก้ไข ระบบ POS ให้ใบสรุปการขาย โชว์ยอดมูลค่าก่อนลด และส่วนลด แยกกัน (ของเดิม ราคาหักส่วนลดไปเลย)
    8.แก้ไข การตั้งคลังสินค้า  แล้วไปโอนสินค้าจาก Excel เข้ามาภายหลัง ทำให้คลังไม่รับ สินค้าที่โอนเข้ามาใหม่
    9.แก้ไข ขายเชื่อสินค้า กรณีการรับชำระหนี้ Auto แล้วแบบฟอร์มบิลขาย ใช้งานไม่ได้
    10. แก้ไข เมนูภาษีซื้อ กรณีคีย์ภาษีซื้อ เอง (ไม่ผ่านระบบซื้อ) กรณีเป็นสำนักงานใหญ่ ตัวติ๊กสำนักงานใหญ่ ไม่ออก 
    11. เมนูใบกำกับรับภายหลังใบแจ้งหนี้ เพิ่มออฟชั่นให้เลือก วันที่ในสมุดรายวัน เป็นวันที่เดียวกัน กับวันที่เครม
     
    VOL # 2.45   1.เพิ่มเติมออฟชั่น การล้างทะเบียนค่าใช้จ่าย และทะเบียนค่าบริการ  (อยู่ในระบบ ปรับปรุงข้อมูล ล้างข้อมูล ล้างฐานข้อมูล)
    2.ระบบ POS เพิ่มทำโปรโมชั่น ลดราคาเมื่อยอดขายถึงตามที่ตั้ง
    3.ระบบ POS แก้ไข การขายแล้วกด F6 แก้ไข จำนวนสินค้า การตัดสต๊อกเบื้องต้นไม่ทำงาน
    4.แก้ไข การตั้งรหัสลูกค้าโดยมีอักษรปนกับตัวเลข จะทำให้รายงานขายแยกตามลูกค้าแบบสรุป ชื่อลูกค้าไม่ขึ้น
    5.แก้ไข ระบบขายสด (โดยตั้งบาร์โค๊ตอัตโนมัติ) ถ้ามีการขายสินค้าตัวเดียวกัน 2 บรรทัด (แต่ต่างหน่วยนับกัน) ถ้ามีการแก้ไขเอกสาร
       รายการสินค้าจะหายบางส่วน
    6.แก้ไข รายงานค้างรับ-ค้างส่ง ข้ามปีจากปีที่แล้ว  ไม่กรองเฉพาะสินค้าที่ค้าง
    7.แก้ไข JOB ปิดบัญชีสิ้นปี ต้นทุนเลือกแบบตามเอกสารไม่ทำงาน (ปรับให้มาทั้ง FIFO และตามเอกสาร) โดยให้เลือกติ๊กต้นทุนในปีปัจจุบันได้
     
     VOL # 2.44   1.เพิ่มแบบฟอร์มพิมพ์สต๊อกการ์ด โดยมีช่องแสดงเลขที่บิลซื้อ
    2.ระบบ POS เพิ่มออฟชั่นให้เลือกพิมพ์บิล ก่อนหรือหลัง หน้าจอรับเงินทอนเงิน
    3.แก้ไขใบเสร็จรับเงิน กรณีมีช่องอธิบาย แล้วปรับรุ่นโปรแกรมข้อมูลช่องนี้หายไป
    4.สมุดรายวัน ให้มีบันทึกหมายเหตุ จากบิลขายด้วย
    5.ปรับระบบคอนโด-แมนชั่น ในเมนูค่าน้ำ , ค่าไฟ  กรณีบันทึกบิล-อัตโนมัติ เดือนนั้นไปแล้ว ให้สามารถแก้ไขตัวเลขได้
    6.ระบบ ONLINE MYSQL สามารถให้ถอนข้อมูล กลับมาเป็นระบบเดิมได้
     
     VOL # 2.43   1.เพิ่มฟอร์ม A4 แบ่งครึ่ง (แบ่งซ้ายขวา) เฉพาะระบบขาย เช่น ขายเชื่อ ขายสด ในส่งของ
    2.ในเมนูทะเบียนสินค้า หรือสต๊อกการ์ด ตอนกดปุ่มค้นหาทั้งหมด เพิ่มช่อง ต้นทุน FIFO และ ต้นทุนเฉลี่ย
    3.แก้ไขหน้าจอการล็อคสิทธิ์ User ที่มีให้ใส่รหัส Manager พอใส่รหัสแล้ว Enter ครั้งเดียวผ่าน (ของเดิม Enter 2ครั้ง)
    4.แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีค้นหาสินค้า   แล้วช่องคงเหลือ แสดงข้อมูลผิดพลาด (โดยโชว์คงเหลือเหมือนกันทุกสินค้า)
    5.แก้ไข ชุด ONLINE (MYSQL) ไม่สามารถใส่รูปสินค้า ที่เครื่องลูกได้
    6.แก้ไขการตั้งชื่อไฟล์ สำหรับส่ง อีเมล์ ให้เป็นชื่อเดียวกับเลขที่เอกสาร ที่ต้องการทำไฟล์ 
     
      VOL # 2.42   1.เพิ่มรายงาน ลูกหนี้ / ใบกำกับที่ค้างชำระ / แสดงรายละเอียดสินค้า แยกตามลูกค้า. พนักงานขาย
    2.แก้ไข การบันทึก Serial No. ที่มากกว่า 20 หลัก
    3.เพิ่มความกว้างของตัวแปร ATTN (ชื่อผู้ติดต่อ) ให้รองรับ 80 ตัวอักษร
    4.ปรับรูปแบบการตั้งกระดาษ 9X5.5 ให้เป็นรูปแบบเดิม แต่เพิ่มการล็อคค่าพริ้นเตอร์ด้านใน ให้จำค่ากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์นั้นๆ
       เนื่องจากที่ปรับไปในรุ่น 2.41 อาจทำให้การพิมพ์ออกมาผิดเพี้ยน
    5.แก้ไขตอนขายกดF3 ค้นสินค้า (แบบค้นคำ) สต๊อกคงเหลือไม่ UPDATE ล่าสุด
    6.แก้ไขระบบPOS (กรณีต้้งสินค้าไม่ให้ติดลบ) ถ้าสินค้าติดลบ ไม่สามารถยิงบาร์โค๊ดสินค้าตัวอื่นต่อได้
    7.แก้ไขระบบขาย (กรณีตั้งสินค้าไม่ให้ติดลบ) กรณีมีการกลับมาแก้ไขบิล และบิลนั้นมีการขายสินค้าตัวนั้น แยกเป็น 2 บรรทัด
      ทำให้การเช็คสต๊อกคงเหลือผิดพลาด (เนื่องจากโปรแกรมจะเช็คสต๊อกจากทั้งบิล หรือทุกบรรทัดรวมกัน) จึงต้องใส่ตัวเช็คจำนวนของเก่าแยกกัน
     
      VOL # 2.41   1.แก้ปัญหาการพิมพ์แบบฟอร์ม 9X5.5 (ที่ Size เด้งเป็น A4 อยู่บ่อยๆ ) โดยเพิ่มฟั่งก์ชั่นให้ตั้งกำหนดตัวเลข Size เข้าไปในฟอร์มโดยตรง ไม่ต้องพึ่ง Size
       ของ Windows
    2.เพิ่มรายงานรับชำระหนี้ แบบแสดงรายละเอียดใบกำกับภาษี (เรียงตามเลขที่ใบเสร็จ) พร้อมเพิ่มฟิลด์ หมายเหตุ , อธิบาย ด้วย
    3.เพิ่มการตั้งค่าแบบฟอร์มให้มีการ เลือกเครื่องพิมพ์ได้ ถ้าเป็นการคลิกปุ่ม ปริ้นเตอร์ เพื่อสั่งพิมพ์เลย โดยไม่ได้ Preview (ดูทางจอภาพ)
    4.แก้ไข รายงานกำไรขั้นต้น (เฉพาะในระบบ POS เท่านั้น) ที่คำนวณผิด
     
      VOL # 2.40   1.เพิ่มเติมรายงาน ค่าบริการ แยกตามชื่อค่าบริการ (ในระบบขาย)
    2.ระบบ POS กรณีล็อคไม่ให้ User แก้ไขเอกสาร ถ้าจะแก้จะมีหน้าจอให้ใส่ Password ของ Maneger โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
    3.การล็อคความปลอดภัยไม่ให้ User ดูผังบัญชี หรือ ทั้งระบบของบัญชี จะล็อคปุ่มลิ้งการลงบัญชี ในทะเบียนลูกค้า และทะเบียนผู้ขาย ด้วย
       เพื่อไม่ให้เห็นผังบัญชีและยอดยกมา 
    4.แก้ไขข้อผิดพลาด การล็อคสินค้าหมดไม่ให้ติดลบ (กรณีทำใบสั่งขาย/ใบจอง) แล้วลิ้งมาเปิดบิลขาย ระบบไม่ตรวจเช็คสต๊อก (แก้ไขแล้ว)
    5.แก้ไข JOB (ใบเปิด JOB) กรณีระบุรหัสลูกค้าลิ้งเข้าไป แล้วไม่สามารถลบออกได้ (แก้ไขให้ลบได้แล้ว)
    6.ระบบ Mysql แก้ปัญหาการตั้งสิทธิ User (กรณีตั้งล็อคสิทธิเฉพาะบางบริษัท) ไม่สามารถตั้งได้ (แก้ไขแล้ว)
    7.แก้ไขการลดหนี้เอกสารข้ามปี ทำให้ต้นทุน ไม่โชว์ในสต๊อกการ์ด 
     
      VOL # 2.39   1.เพิ่มการป้องกัน ยิง Serial No. ซ้ำ ทั้งซื้อและขาย
    2.ในระบบ JOB ใบสั่งผลิต เพิ่มช่องราคา และจำนวนเงิน
    3.แก้ไขการล้างทะเบียนสินค้าไม่ได้ (กรณีที่มีการใส่รูปสินค้าไว้)
    4.แก้ไขระบบ Online แก้ไขหรือเพิ่ม User แล้วเข้าระบบไม่ได้ 
    5.แก้ไขระบบ Online พิมพ์ผังบัญชี การ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ สต๊อกการ์ด ไม่ได้
     
       VOL # 2.38   1.แก้ไข รายงานซื้อ (กรณีรวม VAT) รายงานเอามูลค่า VAT มาโชว์เป็นส่วนลด
    2.เมนู ใบหัก ณ ที่จ่าย ข้อ 1-6 ถ้าวันที่ว่าง ให้ Enter ผ่านได้ (เพื่อความสะดวก)
    3.แก้ไข บิลซื้อ ระบุเคลมภาษีข้ามปี แล้วปิดปีทำการ ยอดภาษีที่เข้ามาในภาษีซื้อ ปีทำการถัดไป ไม่มีเลขเสียภาษี ของผู้ขายมาด้วย
    4.แก้ไข การตั้งเลขที่กลุ่ม ของทะเบียนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ทำไม่ได้
    5.แก้ไข POS กรณีทำโปรโมชั่น ตอนขายจริง ถ้ากด F6 เพื่อแก้ไขข้อมูล โปรโมชั่น ไม่ทำงาน
    6.แบบฟอร์ม ทุกเมนู ในระบบขาย มีตัวแปร แสดงเลขเสียภาษี และสาขาของลูกค้า ทั้งหมด
    7. เพิ่มแบบฟอร์ม จ่ายชำระหนี้ แสดงใบลดหนี้ (ในระบบซื้อ)
     
      VOL # 2.37   1.เสริมระบบ การทำงาน ออนไลน์ บนระบบฐานข้อมูล MYSQL  ผ่านระบบ Internet  (ต้องลงทะเบียนซื้อ)
    2.เพิ่มรายงานการขาย แยกตามลูกค้า พนักงานขาย สาขา ขนส่ง (แบบสรุป) แบบเปรียบเทียบรายเดือน
    3.แก้ไข ระบบ POS ให้ดึงชื่อสินค้า (ชื่อ2) ได้ ตามการตั้งค่าในทะเบียนสินค้า
    4.แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีปิดปีทำการ แล้วในปีปัจจุบัน ถ้ามีการจ่ายชำระหนี้ บิลซื้อปีที่แล้ว  โปรแกรมลงบัญชี ในสมุดรายวันผิด
    5.แก้ไข ในระบบคอนโด-แมนชั่น   ในเมนูห้อง   ใส่รูปไม่ได้
     
     
     VOL # 2.36       1.แก้ปัญหา ระบบ LAN ที่ตัวเครื่องลูก ไม่สามารถระบุที่อยู่เครื่องแม่ได้  (เนื่องจากเลข IP ของเครื่อง ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 192.168)
     
     
     VOL # 2.35   1.แก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานขายแบบสรุป ที่เรียงจากมากไปน้อยได้  ไม่กรองตามวันที่ 
     
     
      VOL # 2.34   1. ใบนำฝาก ใบถอนตัดเช็ค เพิ่มตัวเลือกใหเพิ่มประเภทการฝาก และการถอน ได้ (ของเดิมฝากและถอนได้เฉพาะเงินสด)
    2. รายงานยอดขาย และซื้อ  (แบบสรุป)  สามารถเรียงตามยอด จากมากไปน้อย
    3. รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ ให้มีแยกตามหมวดกลุ่ม ประเภท สถานที่วาง
    4. ระบบ JOB    รายงานต้นทุน JOB ให้มีต้นทุนแต่ล่ะ JOB และมีรายละเอียดของเอกสาร
    5. เพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในเมนูขายสด
    6. การกด F3 ค้นหาข้อมูลของทุกเมนู เพิ่มช่อง ค้น Barcode 
    7. ใบสั่งขาย และใบสั่งซื้อ เพิ่มช่องส่งภายในกี่วัน และปรับช่องกำหนดส่งให้เป็นรูปแบบวันที่
        และในส่วนของรายงาน ให้กรองตามวันที่ หรือ วันที่กำหนดส่งได้ 
    8. เพิ่มช่องขนส่ง ในทะเบียนลูกค้า
    9. เพิ่มช่องส่วนลด ในทะเบียนสินค้า
    10. การก๊อปปี๊เอกสารข้ามบริษัทฯ ถ้ารหัสลูกค้า หรือสินค้า ไม่ตรงกัน ให้รหัสว่างไป  (แต่สามารถก๊อปปี๊ได้)
    11. แก้ไข ระบบ POS เวลาขายให้คีย์์ส่วนลดได้
    12. แก้ไข ระบบสินค้าหมด ไม่ให้ติดลบ ปิดช่องโหว่ ถ้าพนักงานขายภายในบิลเดียวกันแต่แยกเป็น 2 บรรทัด จะทำไม่ได้
     
     
      VOL # 2.33   1. เพิ่มเติม การระบุ เลขประจำตัวเสียภาษี และสาขา ของลูกค้า ลงในใบกำกับภาษี ตามกฎใหม่ของ สรรพากร
    2. เปลี่ยนรูปแบบ รายงานภาษีขาย และภาษีซื้อ ที่ต้องมีการระบุ เลขประจำตัวเสียภาษี และสาขา ตามกฎใหม่ของ สรรพากร
    3. ปรับเปลี่ยนการสำรองข้อมูลตอนออกจากโปรแกรม ในหัวข้อสำรองที่มีความเคลื่อนไหว เป็น สำรองข้อมูลปีล่าสุด ทุกบริษัทฯ
    4. เพิ่มเติม ช่องขนส่ง ที่เมนู ขายเชื่อสินค้า ขายเชื่อบริการ ขายสด
    5. แก้ไขช่องกำหนดส่ง ในใบเสนอราคา และใบสั่งขาย จากรูปแบบที่ต้องใส่เป็นวันที่ เป็นรูปแบบข้อความ
    6. แก้ไขการใส่รูปสินค้า ในทะเบียนสินค้า ไม่ได้ (ในกรณีที่รหัสสินค้ายาวมาก) 
    7. เพิ่มรูปแบบ ตัวแปร ที่โชว์วันที่ ในเอกสาร ให้เป็น รูปแบบ เช่น 01 ตุลาคม 2556 ได้  
     
     
      VOL # 2.32   1. เพิ่มเติมระบบ การล็อคห้ามแก้ไข ของ USER ในระบบต่างๆ (ยกเว้น ระบบ POS) ถ้า USER จะแก้ไข จะสามารถใส่รหัส Password ของ Manager ได้เลย
        ไม่ต้องออกจากโปรแกรม
    2. ในระบบขาย (ขายเชื่อ และขายสด) เพิ่มแบบฟอร์ม ที่แสดงชื่อ ผู้ติดต่อ เบอร์โทร เบอร์มือถือ
    3. เมนู ใบสั่งขาย/ใบจอง ถ้าใส่ข้อมูลในช่องอ้างถึง แล้วดึงไปเชื่อมโยงกับขายเชื่อ หรือขายสด จะดึงมาโชว์ในช่องอ้างถึงให้อัตโนมัติ 
    4. แก้ไขระบบสตีอก สินค้าชุด (สูตรสินค้าชุด) ถ้ากลับมาแก้ไข แล้วหน้าจอค้างบ่อย
    5. แก้ไขระบบสต๊อก สต๊อกการ์ด ช่องรายการให้โชว์ พนักงานขายด้วย (ถ้าตอนเปิดบิลขาย ใส่พนักงานขายด้วย)
    6. แก้ไข การโอนเงินระหว่างบัญชี ให้โชว์ รายละเอียดในบัญชีแยกประเภท ของผังบัญชีที่โอน และรับโอน ว่าโอนจากบัญชีไหน ไปบัญชีไหน
    7. แก้ไข ใบสั่งขาย/ใบจอง กรณีคีย์สินค้าหลายบรรทัด (แต่รหัสสินค้าแต่ล่ะบรรทัดซ้ำกัน) ทำให้ระบบการตรวจ สินค้าค้างส่งผิดพลาด
     
     
      VOL # 2.31   1. เพิ่มเติม ระบบขาย เมนูรับชำระหนี้ ให้มีช่อง หัก ณ ที่จ่าย แบบรวมด้านล่าง
        เพิ่มเติม ระบบซื้อ เมนูจ่ายชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้มีช่อง หัก ณ ที่จ่าย แบบรวมด้านล่าง
    2. เพิ่มเติม การแก้ไขข้อมูลลูกค้า และสินค้า แล้วเข้าไปในปุ่มค้นหาข้อมูลทั้งหมด ของเดิมข้อมูลยังไม่UPDATE ต้องออาจากโปรแกรมก่อน
        แต่ปัจจุบัน จะUPDATE ให้ทันที
    3. เพิ่มเติม ระบบขาย เมนูขายเชื่อสินค้า ขายเชื่อบริการ ขายสด เมื่อกด F5 (ค้นหา) สามารถค้นหาเลขที่ใบรับมัดจำได้ 
        เพื่ออำนวยความสะดวก ว่าเลขที่รับมัดจำที่ต้องการ เอาไปตัดกับบิลไหน
    4. เพิ่มเติม เช็คธนาคาร เมนูใบนำฝาก เพิ่มช่องค่าธรรมเนียมธนาคาร
    5. แก้ไข เช็คธนาคาร เช็คคืน ลงบัญชีผิด
    6. แก้ไข ศูนย์ซ่อม ไม่สามารถดูประวัติปีที่แล้วได้
     
     
      VOL # 2.30   1. กรณีล็อค User ห้ามดูต้นทุน  จะล็อคการดูต้นทุน ในปุ่ม ขนาดบรรจุด้วย
    2. เปลี่ยนชื่อ งบดุล เป็นงบ แสดงฐานะการเงิน
    3. แก้ไขระบบเงินมัดจำ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ที่มีการตัดยอดบางส่วน แล้วปิดปีทำการ ให้ยกมาตามยอดคงเหลือ 
    4. ปรับเปลี่ยนระบบการ Upgrade โปรแกรมที่เครื่องลูก โดยอัตโนมัติ  
        -ถ้าเครื่องลูก เวอร์ชั่นใหม่กว่า ให้ปรับลงมาเป็นเวอร์ชั่นตามเครื่องแม่
        -ถ้าเครื่องลูก เวอร์ชั่นเก่ากว่า ให้ปรับขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นตามเครื่องแม่
    5. ใบสั่งซื้อ สามารถก๊อปปี๊ ไปซื้อเชื่ออื่นๆได้
    6. แก้ไขใบนำฝาก กรณีฝากเงินสด ลงบัญชีผิด
    7. เพิ่มเติมบัญชีแยกประเภท ให้ดับเบิ้ลคลิกดูสมุดรายวันได้
    8. แก้ไขการคำนวณ กำไรขั้นต้น ในระบบ POS ไม่หัก VAT
     
     
      VOL # 2.29   1. เพิ่มเติม การโอนข้อมูล ทะเบียนลูกค้า และทะเบียนสินค้า เข้า Excel โดยทำในเมนู ทะเบียนลูกค้า และทะเบียนสินค้าได้ทันที
        ไม่ต้องไปที่รายงาน (แต่เป็นการโอนทั้งหมดไม่สามารถเลือกบางช่วงได้)
    2. เพิ่มเติมการตรวจสอบพื้นที่ว่างของฮาร์ทดิสก์ ก่อน UPGRADE เวอร์ชั่น หรือ โอนข้อมูล  ถ้ามีพื้นที่น้อยเกินไปจะเตือนและไม่ให้ทำต่อ
    3. เพิ่มแบบฟอร์ม ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแบ่งครึ่งหน้า กระดาษ A4 
    4. แก้ไข การจัดเรียงประเภทเงินจ่าย หรือประเภทเงินรับ โดยให้เรียงตามลำดับการคีย์ข้อมูล 
    5. แก้ไข ในสมุดรายวัน เวลาคีย์ข้อมูล คีย์รหัสบัญชีไม่ครบ ไม่ดึงรหัสบัญชีเต็มมาให้ (ซึ่งจริงๆต้องดึงรหัสเต็ม ตัวเลขที่โปรแกรมพบ)
    6. แก้ไข การดูงบต่างในบัญชี เวลาแถบแสงอยุ่ที่บรรทัดไหน และย้ายไปดูบัญชีแยกประเภท ให้โชว์รหัสบัญชีนั้น ทันที
    7. แก้ไข เรื่อง JOB เวลาคีย์งานใน เมนูซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีการระบุ ชื่อ JOB แล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยการลบชื่อ JOB ออก
        ในเมนู JOB กลับไม่โดยเคลียร์ออก   
     
     

VOL # 2.28

  1. เพิ่มเติมออฟชั่น การตั้งความปลอยภัย กรณีที่ไม่ให้ User บางรายเข้าเมนูรับชำระหนี้ (ในระบบขาย) หรือ จ่ายชำระหนี้ (ในระบบซื้อ)
        ปุ่มรับชำระหนี้ Auto หรือจ่ายชำระหนี้ Auto ไม่ทำงาน
    2. เพิ่มเติมออฟชั่น การตั้งความปลอยภัย กรณีตั้ง User บางรายห้ามดูต้นทุน ในทะเบียนสินค้า ปุ่ม ผู้ขาย ไม่ทำงาน
    3. เพิ่มเติม การเพิ่มรหัสสินค้า ในขณะที่กำลังเพิ่มเอกสาร ในเมนูต่างๆ (ขณะกด F3 เลือกสินค้า) ให้มีการระบุ ประเภท , หมวดกลุ่ม 
        สถานที่วาง , คงเหลือขั้นต่ำ ได้ เพื่ออำนวยความสะดวก
    4. เพิ่มเติม เวลาไปที่สรุปลูกหนี้ (ในขาย) หรือสรุปเจ้าหนี้ (ในซื้อ) แล้วคลิกเลือกรายไหน พอไปที่ การ์ดลูกหนี้ (ในขาย) หรือ การ์ดเจ้าหนี้ (ในซื้อ)
        ให้โชว์ชื่อ รายนั้น
    5. แก้ปัญหาการตั้งเลขที่กลุ่ม ของเลขที่เอกสาร ในเมนูต่างๆ ถ้ามีการกำหนดให้แทรกปี หรือ แทรกเดือน แล้ว Save โปรแกรมไม่จำให้
    6. แก้ปัญหารายงานขาย (กลุ่มสินค้าที่ขายไป) ถ้าเลือกกรองสินค้า แล้วพวกค่าบริการ (หรือพวกที่ไมมีรหัสสินค้า) แสดงรวมออกมาด้วย
        โดยเปลี่ยนใหม่ ถ้าเลือกกรองสินค้า พวกทะเบียนค่าบริการ และไม่มีรหัส จะไม่ออก ถ้าเลือกทั้งหมด ก็จะโชว์ขึ้นมาด้วย
    7. แก้ปัญหา ระบบซื้อ ที่เมนูจ่ายชำระหนี้ ที่ช่องเลขที่บิลซื้อ คีย์ได้มากกว่า 15 ตัวอักษร แต่แบบฟอร์ม ออกได้ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
    8. แก้ปัญหา ระบบซื้อ ที่เมนู ซื้อเชื่อสิน้า ซื้อเชื่ออื่นๆ หรือ ซื้อสด ที่ช่องเลขที่ถ้าคีย์เลขที่เอง และที่ช่องเลขที่บิลซื้อ ไม่ได้คีย์ โปรแกรม
        ปล่อยว่าง โดยเปลี่ยนให้ เอาตัวเลขของช่องเลขที่ มาใส่ช่องเลขที่บิลซื้อ โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหา การจ่ายชำระหนี้ไม่ได้
    9. แก้ปัญหาที่ JOB เมนู เปิด JOB ที่ช่องหมายเหตุ คีย์ข้อมูลไม่ได้
     
     

VOL # 2.27

  1. ปรับระบบการทำงานที่เครื่องลูก (สำหรับระบบ LAN) ให้เข้าเมนูต่างๆได้เร็วขึ้น 
    2. เพิ่มเติม ในระบบซื้อ เมนูใบลดหนี้ ให้มีช่องเลขที่ใบลดหนี้ ที่เจ้าหนี้เปิดมาให้ และในใบเพิ่มหนี้ ก็ให้มีช่อง เลขที่ใบเพิ่มหนี้ ที่เจ้าหนี้เปิดมาให้
        เพราะใบภาษีซื้อ จะเอาเลขที่พวกนี้ไปโชว์เป็นเลขที่บิลซื้อ 
    3. แก้ไขข้อผิดพลาด ต้นทุน JOB ที่ Link ต้นทุนมาจาก ซื้อเชื่อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีส่วนลด แล้วต้นทุนไม่หักส่วนลด
    4. แก้ไขข้อผิดพลาด ในระบบสต๊อก (กรณีมีคลังสินค้า) เวลา Update สตีอกในคลังสินค้า ตัวเลขแต่ล่ะเมนูในระบบาคลังสินค้าไม่เท่ากัน
     

 

   

VOL # 2.26

  1. ฟังก์ชั่น ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่ (ที่อยู่ในเมนู Info)
      - เพิ่มปุ่ม Browse ให้สามารถค้นหาแหล่งที่อยู่ของเครื่องแม่ (สำหรับเครื่องลูก--ที่ต้องการจะเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องแม่)
    2. เพิ่มแบบฟอร์ม รูปแบบ-ใส่ลำดับเอง (สำหรับ ขายเชื่อ และ ขายสด)
        เพื่อรองรับกรณีไม่ต้องการแสดงลำดับ เมื่อพิมพ์บิลออกมา (สำหรับที่หน้าจอคีย์ข้อมูลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
      - สำหรับบรรทัดใดที่ไม่ต้องการให้แสดงลำดับ --> ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องรายการสินค้า แล้วพิมพ์เครื่องหมาย * หน้าชื่อรายการสินค้าบรรทัดนั้น
      - สำหรับบรรทัดใดที่่ต้องการให้แสดงลำดับ --> ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องรายการสินค้า แล้วพิมพ์ ลำดับที่ต้องการ หน้าชื่อรายการสินค้าบรรทัดนั้น 
    3. เพิ่มฟังก์ชั่นในการค้นหาข้อมูล 
      - ทะเบียนลูกค้า : ฟังก์ชั่นในการค้นอื่นๆ เพิ่มให้สามารถค้นข้อมูลตาม พนักงานขาย, สัญชาติ, ชื่อ2
      - ทะเบียนผู้ขาย : ฟังก์ชั่นในการค้นอื่นๆ เพิ่มให้สามารถค้นข้อมูลตาม ชื่อ2
      - ทะเบียนสินค้า : ฟังก์ชั่นในการค้นอื่นๆ เพิ่มให้สามารถค้นข้อมูลตาม ชื่อ2
    4. ระบบบัญชี 
      - ฟังก์ชั่น Post และ UnPost : ปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ ขณะที่เครื่องอื่นใช้งานอยู่
      - แยกประเภท : เพิ่มช่อง รวมยอด เดบิต-เครดิต ด้านล่าง (เพื่อจะได้เห็นยอดรวมทั้งสิ้นของรหัสบัญชีนั้นๆ ทั้งทางด้านเดบิต-เครดิต)
      - ภาษีขาย : เพิ่มฟังก์ชั่น เรียงตามเลขที่ และ เรียงตามวันที่
      - ภาษีซื้อ : เพิ่มฟังก์ชั่น เรียงตามวันที่, เรียงตามเลขที่อ้างอิง, เรียงตามเลขที่บิลซื้อ
      - ปรับปรุงให้รองรับกรณีมีการบันทึก ประเภทเงินรับและจ่าย ให้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ช่อง "หมายเหตุ" ที่หน้าสมุดรายวัน
    5. ระบบสต๊อก 
      - คลังสินค้า : กรณีมีการตั้งรหัสคลังสินค้าแล้ว โปรแกรมจะ Block ห้ามแก้ไขรหัสคลัง
                         (ถ้าไม่มีข้อมูลเชื่อมโยง--การลบรหัสคลังให้กด F4 เพื่อลบรหัสคลังที่ไม่ต้องการ)
      - Update Stock : ปรับปรุงการ Update Stock สำหรับคลังสินค้า--ที่ติดปัญหาในรุ่นก่อนๆ
      - รหัสขนาดบรรจุ : ปรับปรุงโครงสร้างภายในเพื่อแก้ปัญหากรณีรหัสสินค้ามีควายาว 20 ตัวอักษรแล้วทำให้รหัสขนาดบรรจุรันไม่ถูกต้อง
      - สินค้าหมด ไม่ให้ติดลบ : ที่ตั้งไว้ใน ตั้งค่า (สต๊อก/สินค้า)--ปรับปรุงระบบการเช็คเงื่อนไขให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
    6. ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้ (ทั้งในระบบซื้อ และ ขาย) 
      - กรณี ไม่เลือกอ้างถึงใบกำกับ ที่เกี่ยวข้อง--เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถกดแป้นคีย์บอร์ด F3 ที่ช่อง ราคา แล้วเลือกดึงราคาล่าสุดของสินค้านั้นๆได้
    7. ปรับปรุงกรณีโอนข้อมูลจาก AccOffice แล้วติดปัญหา ใบลดหนี้ ไม่โอนเข้ามาให้ 
    8. รายงานในกลุ่ม ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้  
      - ปรับปรุงให้ดึงยอด ใบกำกับที่ค้างชำระจากปีก่อน (ที่เป็นยอดยกมา) มารวมกับ ใบกำกับที่ค้างชำระในปีปัจจุบันด้วย
    9. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น สำหรับซ่อม กรณีพบว่ารายชื่อ User หายไป หรือ ติดปัญหาเข้าโปรแกรมไม่ได้
        (ซึ่งจะอยู่ที่ปุ่ม + หลังช่อง User Name ในหน้าจอ LOGIN เข้าโปรแกรม)
     

VOL # 2.25

  1. ปรับปรุงฟังก์ชั่นปุ่ม บาร์โค๊ด
      - กรณีที่ยิงบาร์โค๊ดสินค้าเข้าที่หน้าจอ บิลซื้อ / ขาย แล้ว ยอดรวมเงิน ไม่คำนวณให้อัตโนมัติ
    2. ระบบซื้อ : จ่ายชำระหนี้, จ่ายมัดจำ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
      - เพิ่มช่อง กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ตาราง ประเภทเงินที่จ่าย

 

   

VOL # 2.24

  1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ในระบบซื้อ)
       - เพิ่มฟังก์ชั่น ให้สามารถ เคลม VAT แยกบรรทัด ได้ 
    2. เพิ่มฟังก์ชั่น ตั้งราคาขายล่าสุด-ยกมา (ในทะเบียนลูกค้า) เพื่อรองรับกรณีเริ่มต้นใช้โปรแกรม
    3. เพิ่มปุ่ม ยกเลิกราคาขายล่าสุด (ในทะเบียนสินค้า) เพื่อรองรับกรณีต้องการเปลี่ยนราคาขายกลางปี
  4. ระบบ POS
       - เพิ่มฟังก์ชั่น ให้สามารถเลือก ราคาขาย 1, 2, 3 หรือ 4 ได้ตอนบันทึกขาย โดยกดแป้นคีย์บอร์ด F6
       - ปรับปรุงกรณี กดแป้นคีย์บอร์ด F7 เลือก ปริมาณ x ราคา แล้วโปรแกรมไม่คำนวณให้อัตโนมัติ
    5. คลังสินค้า
       - ปรับปรุงฟังก์ชั่น ก็อปปี้ข้อมูล บิลซื้อ-บิลขาย (ที่มีการระบุคลัง) ให้ก็อปปี้ความเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้าไปด้วย
       - ปรับปรุงการบันทึก โอนย้ายระหว่างคลัง ที่ติดปัญหากรณี กดแป้นคีย์บอร์ด F3 แล้วไม่สามารถเลือกคลังได้
       - แบบฟอร์ม-บิลขาย : เพิ่มรูปแบบ-แสดงคลัง และ แสดงคลัง/จำนวน
    6. ใบรับสินค้า และ ใบเบิกสินค้า (ในระบบสต๊อก) 
       - ปรับปรุงให้รองรับกรณีสินค้ายังไม่มีการบันทึกซื้อเข้ามา มีแต่ราคายกมา การบันทึกใบรับ/ใบเบิก โปรแกรมจะดึงราคายกมาให้อัตโนมัติ
    7. ใบนำฝาก (ในระบบบัญชี \ เช็ค/ธนาคาร ) 
       - กรณีบันทึกฝากเช็คโดยไม่ได้ดึงข้อมูลจากทะเบียนเช็ครับ จะทำให้การลงบัญชีอัตโนมัติไม่สมบูรณ์
         ดังนั้น จึงปรับปรุงให้สามารถไป ตั้งลงบัญชี AUTO โดยตั้งผูก รหัสบัญชี-ด้านเครดิต ได้ตามต้องกการ
    8. ใบสั่งขาย และ ใบสั่งซื้อ
       - ปรับปรุงให้รองรับกรณีดึงข้อมูลมาบันทึกในบิลขาย หรือ บิลซื้อ แบบทะยอยตัด
    9. ระบบ Export
       - ปรับปรุงให้สามารถคำนวณ NW และ GW ในเมนู Commercial Invoice, Proforma Invoice และ Quotation
    10. โอนข้อมูลสินค้าจาก Excel  (ที่อยู่ที่ ระบบ \ โอนข้อมูลเก่า \ โอนข้อมูล (สินค้า) จากโปรแกรมอื่น)
       - ปรับปรุงให้สามารถแปลง Format Type ของแต่ละคอลัมน์ให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับกรณีติดปัญหาโอนข้อมูลได้ไม่ครบ
         เนื่องจาก ข้อมูลที่คีย์ไว้ใน Excel มี Format Type ที่ไม่เหมือนกันใน 1 คอลัมน์ 
         เช่น คอลัมน์ที่จะต้องเป็นตัวเลข ยอดยกมา (Quantity) แต่มีการคีย์ข้อมูลไว้แบบ Format Type เป็นตัวเลขบ้าง ตัวอักษรบ้าง

 

   

VOL # 2.23

1. ระบบ POS
       - ปรับปรุงให้สามารถเลือกขนาดบรรจุได้
       - ปรับปรุงให้สามารถพิมพ์จำนวนสินค้า-แบบมีจุดทศนิยมได้
  2. คลังสินค้า
        ปรับปรุงการแสดงคลังสินค้าที่หน้าบิลขาย กรณีมีการย้อนกลับมาแก้ไข-แล้วไม่แสดงคลัง
  3. ใบวางบิล
        กรณีต้องการขึ้นบรรทัดใหม่-ปรับปรุงให้สามารถกดแป้นคีย์บอร์ด Enter ไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องกดแป้น F2 เพื่อเพิ่มบรรทัดใหม่
  4. ฟังก์ชั่นการค้นข้อมูลในหน้าจอการ์ดลูกหนี้ และ การ์ดเจ้าหนี้
        ปรับปรุงให้สามารถพิมพ์ค้นเป็นตัวอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้ กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ
  5. สต๊อกการ์ด
        ปรับปรุงกรณีมีจุดทศนิยม เมื่อ Preview แล้วจุดทศนิยมจะเพี้ยนไป (ปัดขึ้น ปัดลง)
  6. ใบหัก ณ ที่จ่าย : ตั้งเลขที่กลุ่ม (ในปุ่ม set)
        ปรับปรุงให้รองรับกรณีมีการลบเอกสาร--ให้เลขที่ล่าสุดของกลุ่มรันอัตโนมัติ
  7. ปรับปรุงกรณีมีการบันทึกใบลดหนี้ข้ามปี แล้วทำให้ดึงต้นทุนผิดพลาด
  8. เพิ่มฟังก์ชั่น แสดงยอดหนี้รวม-ของลูกค้าแต่ละราย ขณะเปิดบิลขาย
        โดยจะต้องตั้ง ลูกหนี้ (ห้ามออกบิล เกินวงเงิน) [ที่ ระบบ \ ตั้งค่า \ ขาย]
        ซึงฟังก์ชั่นนี้จะทำงานร่วมกับ วงเงินหนี้ [ที่ตั้งไว้ใน ทะเบียนลูกค้า]
      - กรณีต้องการ block ไม่ให้เปิดบิล-->ต้องตั้งวงเงินหนี้ในทะเบียนลูกค้าไว้ เช่น 20,000 ถ้าเปิดบิลเกิน 20,000 โปรแกรมจะ block ไม่ให้เปิดบิล 
      - กรณีต้องการให้ แสดงยอดหนี้รวม-ที่หน้าบิลขาย (แต่ไม่ต้องการให้ block การเปิดบิล)-->ไม่ต้องตั้งวงเงินหนี้ในทะเบียนลูกค้ารายนั้น
  9. ปรับปรุง ระบบค้น (แบบค้นคำ) ที่ทะเบียนลูกค้า, ผู้ขาย และ สินค้า--ที่ติดปัญหาดับเบิ้ลคลิกเลือกไม่ได้
  10. ปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมให้รองรับกรณีต้องการสั่งพิมพ์ออกโปรแกรม PDF
     

VOL # 2.22

1. SERIAL NO.
      ปรับปรุงกรณีลบ SERIAL NO. แล้ว บางครั้งในตาราง SERIAL NO. ไม่ยอมลบตาม
  2. ระบบบัญชี \ รายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ
        ปรับปรุงที่ไม่สามารถ Preview / Print ได้

 

   

VOL # 2.21

1. ใบเสร็จรับเงิน
       ปรับปรุงกรณีรับชำระหนี้ทีเดียวหลาย invoice --> แบบพิมพ์แสดงรายละเอียดสินค้า ให้แสดงรายละเอียดทีละใบต่อเนื่องกันไป
  2. ใบสั่งขาย/ใบจอง (ในระบบขาย)
         ปรับปรุงให้แสดงรายละเอียดการสั่งจอง--เมื่อบันทึกขาย
         * สำหรับใบสั่้งซื้อ (ในระบบซื้อ) ก็ให้มีฟังก์ชั่นดังกล่าวในทำนองเดียวกัน
  3. ช่อง "หน่วยนับ"
         ปรับปรุงให้รองรับกรณีไม่มีการกำหนด-ขนาดบรรจุ
       - ถ้ากดแป้นคีย์บอร์ F3 หรือ ดับเบิ้ลคลิก ที่ช่อง "หน่วยนับ" ให้สามารถเลือกหน่วยนับได้
  4. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรมบางส่วนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 

   

VOL # 2.20

1. ทะเบียนสินค้า \ ปุ่มผู้ขาย
      - ฟังก์ชั่น Auto Add : ปรับปรุงให้รองรับกรณีมีการลบบิลซื้อ--เมื่อมากดปุ่ม Auto Add จะอัพเดทข้อมูลการซื้อให้ใหม่
    2. ปรับปรุงระบบการค้นหา-รหัสสินค้า
      - ให้รองรับกรณีรหัสสินค้าที่มีอักษรภาษาอังกฤษ--ให้สามารถพิมพ์ค้นได้ทั้งอักษรตัวเล็ก หรือ ตัวใหญ่ก็ได้
        เช่น รหัสสินค้า A0001 --> จะสามารถพิมพ์ค้นด้วย อักษรตัวเล็ก a0001 ได้
      - ที่หน้าบิลเอกสารต่างๆ--ให้สามารถพิมพ์ค้นได้ทั้งอักษรตัวเล็ก หรือ ตัวใหญ่ก็ได้ โดยไม่ต้องกด F3 เข้าไปค้นในทะเบียนสินค้า
    3. กรณีตั้งค่า : สินค้าหมด ไม่ให้ติดลบ
        ปรับปรุงกรณี Copy เอกสารมาวางที่บิลขาย ถ้าสินค้าหมด--ให้มีข้อความเตือน สินค้าคงเหลือ [ไม่เพียงพอ] 
        ตามรหัสสินค้าที่โปรแกรมตรวจพบว่าสินค้าหมด
    4. ปิดบัญชี-สิ้นปี
        - ปรับปรุงให้หลังปิดบัญชี ทุก User ที่เข้าโปรแกรมเข้าสู่ปีทำการใหม่อัตโนมัติ (ซึ่งแต่เดิมแต่ละ User ต้องไปเลือกเปลี่ยนปีเอง)
        - กรณีเข้าไปเพิ่มรหัสบัญชีในปีเก่า แล้วปิดบัญชีซ้ำเข้าสู่ปีถัดไป ปรับปรุงให้โอนรหัสบัญชีใหม่เข้ามาด้วย
    5. ระบบการตั้งสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน (User) แต่ละราย 
        เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น เลือกบริษัทให้ผู้ใช้งาน : เพื่อให้ Manager สามารถตั้งให้ User แต่ละรายเข้าโปรแกรมมาที่บริษัทและปีที่กำหนดได้
        [โดย Manager ต้องเข้าไปตั้งที่ ระบบ \ ผู้ใช้งาน/User \ เพิ่ม-แก้ไข(ผู้ใช้งาน)]
    6. ฟังก์ชั่น ราคาขายล่าสุด 
        - ปรับปรุงให้จำทั้งราคาขายล่าสุดและส่วนลด สำหรับลูกค้าแต่ละราย
    7. ฟังก์ชั่น รับชำระหนี้ Auto 
        - ปรับปรุงการรันเลขที่อัตโนมัติ--กรณีตั้งเลขที่แบบ แทรกปี พ.ศ 2 หลัก แล้วรันปี พ.ศ ผิด
    8. หน้าจอ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ในระบบซื้อ)
        - เพิ่มช่อง กระทำแทน : วิธีใส่ชื่อกระทำแทน ให้ ดับเบิ้ลคลิก หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F3 แล้วดึงชื่อจากทะเบียนผู้ขายขึ้นมา
    9. ออฟชั่น ในปุ่ม set (ของหน้าจอ ขายเชื่อ-สินค้า และ ขายเชื่อ-บริการ)
        - ปรับปรุงกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไข ตัวอักษรนำหน้าเลขที่ หรือ กำหนดแทรกเดือน/ปี ได้
          (ซึ่งจะมีข้อความเตือนให้ระวังเลขที่ซ้ำกันระหว่าง 2 เมนู)
    10. รายงานในระบบขาย ได้แก่ สินค้าที่ขายไป (แยกตามผู้ขาย) และ ยอดยกมา (แยกตามลูกค้า)
        - ปรับปรุงกรณีที่ไม่สามารถเรียกดูรายงานได้
    11. ฟังก์ชั่น Update Stock
       - ปรับปรุงกรณีมีการตั้งคลังสินค้าและการกำหนดสูตรวัตถุ การ Update Stock จะต้อง Update ทั้งหมด
         ไม่สามารถ Update เฉพาะสินค้านี้ เนื่องจาก การประมวลผลจะต้องสัมพันธ์กับสินค้าหลายๆตัว
     

VOL # 2.19

1. ระบบศูนย์ซ่อม
      - ใบแจ้งซ่อม/ใบประเมิน : เพิ่มฟังก์ชั่น ปิด Job  
         เพื่อรองรับกรณีที่มีการบันทึก ใบแจ้งยอดจริง --> โปรแกรมจะแสดงสถานะ ปิด Job ที่ ใบแจ้งซ่อม/ใบประเมิน ที่เกี่ยวข้อง
      - รายงาน ในกลุ่มของ ใบแจ้งซ่อม/ใบประเมิน
        เพิ่มฟังก์ชั่น กรองข้อมูลเพิ่มเติม ให้สามารถกรองรายงานเฉพาะ ที่ปิด Job แล้ว หรือ ยังไม่ปิด Job ได้
    2. ระบบ POS 
      - สิทธิการขาย (ของแต่ละ User) : เพิ่มออฟชั่นให้สามารถตั้งให้แสดง หรือ ไม่แสดง ประเภทเงินที่รับ, เงินทอน ตอนกด F9 (Save) 
      - ปรับปรุงกรณี รับคืนสินค้า (สำหรับระบบ LAN-ใช้งานหลายเครื่องพร้อมกัน) แล้วไม่สามารถ Save เอกสารได้
    3. ระบบขาย : รายงาน (ในกลุ่ม-ยอดขาย
      - รายงานขาย (แยกตามพนักงานขาย) : ปรับปรุงกรณีที่มีการแก้ไขเอกสาร+บิลขาย แล้วไม่สามารถเรียกดูรายงานได้
    4. ปรับปรุง ตั้งจุดทศนิยม (จำนวนสินค้า และ ราคาสินค้า) ที่อยู่ในปุ่ม ออฟชั่น ของทุกระบบ ให้จำค่าตามที่ตั้งไว้
    5. รับชำระหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
        กรณีเลือกใบกำกับที่ค้างชำระ โดยกด F3 --> ที่หน้าจอ ใบกำกับที่ค้างชำระ ได้เพิ่มช่องยอดรวมของ จำนวนที่เลือก และ ยอดที่จะชำระ 
        เพื่อจะได้ทราบว่าเลือกเอกสารกี่ใบและจำนวนเงินรวม-ตามที่เลือก
        (สำหรับ ใบวางบิล และ จ่ายชำระหนี้ ก็ได้เพิ่มฟังก์ชั่นดังกล่าวในลักษณะเดียวกัน)
    6. เพิ่มฟังก์ชั่นเตือน กรณีผู้ใช้บันทึก วันที่--ไม่ถูกต้อง (วันที่ต้องพิมพ์ให้ครบทุกหลัก เช่น 01/01/2554)
    7. Serial No. ปรับปรุงให้การ Link ข้อมูลมีประสิทธิภาพดีขึ้น
    8. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ รับ/จ่าย มัดจำ
        - ให้รองรับกรณีรับมัดจำเต็มจำนวน-แบบรวม VAT
        - ให้รองรับกรณีรับมัดจำบางส่วน แล้วบันทึกบิลขายแบบมีส่วนลด
     

VOL # 2.18

1. เพิ่มระบบเตือนวันที
        - กรณีคีย์วันที่ผิด เช่น คีย์วันที่เป็น 31/06/2554 โปรแกรมจะเตือนว่าใส่วันที่ไม่ถูกต้อง (เนื่องจาก เดือน 6 มี 30 วัน)
        - กรณีบันทึกบิลแล้วไม่ใส่วันที่--โปรแกรมจะใส่วันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ
     2. ที่หน้าจอ-ค้นหาสินค้า
        - เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหา สถานที่วาง
        - ปรับปรุงการแสดงยอดคงเหลือ--ให้แสดงจุดทศนิยม
    3. ระบบสต๊อก : ใบรับสินค้า และ ใบเบิกสินค้า
        ฟังก์ชั่นค้นหา เพิ่มคอลัมน์ให้แสดงข้อมูล-หมายเหตุ
    4. ระบบซื้อ 
        เพิ่มระบบเตือน กรณีบันทึก เลขที่บิลซื้อ-ซ้ำ (ซึ่งจะเป็นการเตือนให้ทราบเท่านั้น สามารถบันทึกซ้ำได้-โปรแกรมไม่ Block)
    5. ระบบธุรกิจเฉพาะ 
        - ปรับปรุงข้อผิดพลาด : กรณีที่คลิกเข้าระบบธุรกิจเฉพาะแล้ว-บางครั้งพบหน้าต่างเตือน Error
        - ต้นทุน JOB : ปรับปรุงกรณีบางครั้งพบว่ารายการสินค้าไม่เรียงตามที่เคยคีย์ไว้
    6. ที่เมนู ระบบ / ตั้งค่า (ในส่วนของ ขาย และ ซื้อ)
        เพิ่มฟังก์ชั่น ห้ามแก้ไขบิล (เมื่อชำระหนี้แล้ว)  
        โดยโปรแกรมจะตั้งค่ามาตรฐานไว้เป็นแบบ เมื่อชำระหนี้แล้ว--โปรแกรมจะ Block ไม่ให้แก้ไขบิลซื้อและบิลขาย
        กรณีไม่ต้องการให้ฟังก์ชั่นนี้ทำงาน ให้มาปลดเอาเครื่องหมายถูกออก--ก็จะสามารถแก้ไขบิลซื้อ-ขายได้ แม้จะบันทึกชำระหนี้ไปแล้ว
    7. ปรับปรุงเกี่ยวกับการบันทึก เงินมัดจำ-ยกมา (ด้วยตนเอง)
        กรณีเริ่มต้นใช้โปรแกรมครั้งแรก--ต้องการบันทึกเงินมัดจำยกมา 
        ให้คีย์รายละเอียดที่หน้าจอ รับ/จ่ายมัดจำ และคลิกฟังก์ชั่น มัดจำยกมา 
        โปรแกรมจะเชื่อมโยงยอดมัดจำยกมาเข้าสู่ การ์ดลูกหนี้/เจ้าหนี้ ให้อัตโนมัติ
    8. เพิ่มฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ให้จำชื่อล่าสุดที่เลือก
        เช่น ตรวจสอบลูกหนี้ในหน้าจอ สรุปลูกหนี้  เมื่อค้นชื่อลูกหนี้รายที่ต้องการแล้วต้องการดูรายละเอียดของลูกหนี้รายนั้นๆ
        ให้คลิกเข้าไปที่หน้าจอ การ์ดลูกหนี้  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดลูกหนี้รายนั้นๆ ขึ้นมาให้ทันที ไม่ต้องค้นหาชื่อใหม่
    9. ปรับปรุงการบันทึกบิลขาย กรณ๊ที่คลิกเข้าไปที่ปุ่ม บาร์โค๊ด แล้วยิงบาร์โค๊ด ราคาขายล่าสุดไม่ขึ้นให้อัตโนมัติ
    10. เพิ่มฟังก์ชั่น การรันเลขที่อัตโนมัติแบบ แยกเดือน (นับ 1 ใหม่ทุกเดือน)  
          โดยสามารถเข้าไปตั้งได้ที่ปุ่ม Set ในแต่ละหน้าจอ--ซึ่งจะมีให้ตั้งเลขที่แยกเป็นเดือนๆทั้งหมด 12 เดือน
     

VOL # 2.17

1. Serial No. ของสินค้า : ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
     2. ระบบซื้อ / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
        ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ--ให้รองรับกรณีที่บันทึกค่าใช้จ่ายหลายรายการ และเลือกการคำนวณแบบรวม vat  
    3. ฟังก์ชั่นการแก้ไขเอกสาร (F6)
        ปรับปรุงกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารแล้ว Save -->ทำให้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น เลื่อนเดินหน้า-ถอยหลัง หรือ กด F6 แก้ไขได้อีก
    4. ระบบสต๊อก / สต๊อกการ์ด
        ปรับปรุงกรณีที่ไม่สามารถกดแป้นคีย์บอร์ด Page Up และ Page Down ได้
    5. ฟังก์ชั่น แสดงมาตราส่วน/จำนวนบรรจุ (ที่อยู่ใน ระบบ \ ตั้งค่า \ สต๊อก/สินค้า
        สำหรับในส่วนของ ขาย และ ซื้อ ได้ตัดฟังก์ชั่นดังกล่าวทิ้ง --> ถ้าต้องการจะตั้งฟังก์ชั่นดังกล่าวให้ตั้งที่ สต๊อก/สินค้า ที่เดียว
        ไม่ต้องแยกตั้งทั้ง ขาย และ ซื้อ เพราะจะทำให้สับสน
    6. เพิ่มระบบเตือน กรณีรายการสินค้ามีการคีย์รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ แล้วต้องการเปลี่ยนรหัสสินค้าในหน้าบิล
        โปรแกรมจะมีข้อความเตือน "มีการเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้า ต้องการนำชื่อสินค้าตัวใหม่ทับแทนที"
        โดยจะมีปุ่มให้เลือก Yes หรือ No ถ้าไม่ต้องการให้ทับให้ คลิกปุ่ม No เพื่อจะได้ไม่ต้องคีย์รายละเอียดเพิ่มเติมใหม่
    7. ฟังก์ชั่น ตั้งจุดทศนิยม--ราคาสินค้า (ที่อยู่ใน ระบบ \ ตั้งค่า \ มาตรฐาน)
        ปรับปรุงให้รองรับกรณีตั้งราคาสินค้า ให้มีจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง แล้วให้ส่วนที่สัมพันธ์กันทำงานตามที่ตั้งค่าไว้
     

VOL # 2.16

1. ปรับปรุงฟังก์ชั่น อัพเกรด เวอร์ชั่นใหม่ (ที่อยู่ในเมนู ระบบ)
        ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2. เพิ่มฟังก์ชั่น ใบหักที่จ่าย Auto
        เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการคีย์ข้อมูล ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
  3. เพิ่มฟังก์ชั่นการรัน เลขที่กลุ่ม
        กรณีต้องการรันเลขที่กลุ่ม ให้กดแป้นคีย์บอร์ด F3 เพื่อเลือกรหัสกลุ่ม 
  4. ปรับปรุงการรัน เลขที่อัตโนมัติ กรณีมีการตั้งเลขที่แบบแทรกเดือน
        ซึ่งเดิมติดปัญหาเมื่อลบเอกสารใบแรกของเดือน จะทำให้เลขที่ล่าสุดกลายเป็น 00000
  5. สำหรับระบบ LAN : เพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบสัญญาณ LAN จากเครื่องแม่
        ถ้าเครื่องลูกไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ LAN กับเครื่องแม่ได้ โปรแกรมจะมีข้อความเตือนว่า
        "ไม่พบเครือข่าย หรือ สัญญาณจากเครื่องแม่ (Server)/จะทำการออกจากโปรแกรมให้อัตโนมัติ"
        ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อออกจากโปรแกรม
        จากนั้น ให้จัดการสัญญาณ LAN ให้เครื่องลูกเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเข้าโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อ
     

VOL # 2.15

1. ปรับปรุงข้อผิดพลาดในการปรับปรุงจากรุ่น 2.14 
        กรณีเข้าโปรแกรมแล้วมักมีข้อความเตือนฟ้องว่า "ตรวจพบการออกจากโปรแกรมผิดปกติ......"
     

VOL # 2.14

1. ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ 
        กรณีรับมัดจำ-แบบรวม VAT และ บันทึกบิลขาย-แบบรวม VAT ที่พบว่าการลงบัญชีไม่ดุล
  2. ยอดค้างรับ-ค้างส่ง ที่เชื่อมโยงมาจาก ใบสั่งซื้อ-ใบสั่งขาย/ใบจอง
        - ปรับปรุงกรณีที่มีการบันทึกแบบทะยอยรับ-ทะยอยส่ง แล้วยอดค้างรับ-ค้างส่ง ไม่ update
        - ปรับปรุงให้รองรับกรณีบันทึกรหัสสินค้าเดียวกันมากกว่า 1 บรรทัดใน 1 บิล การตัดยอดค้างรับ-ค้างส่งจะตัดตามบรรทัด
          (ซึ่งแต่เดิมโปรแกรมจะตัดให้บรรทัดแรกบรรทัดเดียวทำให้ติดลบ)
  3. ระบบ POS 
        - ใบกำกับภาษีอย่างย่อ : ปรับปรุงกรณีบันทึกขาย แล้วยังไม่ได้ Save--เมื่อใช้แถบแสงเลื่อนตรวจดูรายการ
           พบว่าถ้าแถบแสงอยู่ที่บรรทัดไหนจะทำให้ชื่อรายการสินค้าเปลี่ยนไป--แต่พอ Save แล้วก็ถูกต้อง
        - รับคืนสินค้า : ปรับปรุงการดึงหน่วยนับอัตโนมัติ กรณีที่สินค้ามีขนาดบรรจุหลายขนาด แล้วใช้เครื่องยิงบาร์โค๊ด
           พบว่าถ้าเป็นบาร์โค๊ดของขนาดบรรจุ โปรแกรมจะดึงหน่วยนับผิด
  4. Serial No
        ปรับปรุงกรณีบันทึกขาย แล้วคลิกที่ปุ่ม "บาร์โค๊ด" โดยยิงบาร์โค๊ดที่เป็น Serial No. 
        พบว่ากรณีที่ต้องการบันทึกขายสินค้า--หลายๆ Serial No. ในบิลใบเดียวกัน โปรแกรมจะรับค่าได้เพียง Serial No. แรกเท่านั้น

 

   

VOL # 2.13

1. ระบบ POS 
        - ฟังก์ชั่น การใช้บาร์โค๊ด เมื่อขายสินค้า ชนิดเดียวกัน แต่มีจำนวนหลายชิ้น--กรณีตั้งให้รวมจำนวนในบรรทัดเดียวกัน
           ปรับปรุงให้สามารถกลับไปแก้ไขบิลเก่าๆ
        - ปรับปรุง กรณีบันทึกรับคืนสินค้า แล้วลิ้นชักเก็บเงินไม่เด้งออกมา
  2. การ์ดลูกหนี้ & การ์ดเจ้าหนี้
        - ปรับปรุงให้รองรับกรณีผู้ใช้คีย์เงินมัดจำหักหนี้โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียดการมัดจำมาก่อน--ทำให้ยอดหนี้ไม่ถูกต้อง
  3. สรุปลูกหนี้ & สรุปเจ้าหนี้
        - เพิ่มฟังก์ชั่น ให้สามารถกรองข้อมูลเฉพาะยอดหนี้คงค้างปัจจุบัน หรือ จะให้แสดงยอดหนี้ทั้งหมดที่เคยมีความเคลื่อนไหว
        - เพิ่มผลรวมด้านล่าง-ทุกคอลัมน์
  4. ปรับปรุงแบบฟอร์มสมุดรายวัน ที่ไม่สามารถ Preview/Print ได้ โดยผ่าน ปุ่ม Acc ในระบบ ซื้อ-ขาย
     

VOL # 2.12

1. ปรับปรุงข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ User Name ตอนเข้าโปรแกรม 
        ที่ติดปัญหากรณีกด F3 หรือ ปุ่ม + แล้วไม่พบชื่อ User Name ที่ตั้งไว้
  2. ระบบ POS 
        ปรับปรุงกรณีระบุ ชื่อลูกค้า แล้วดึง ราคาขาย ไม่ถูกต้องตามที่ตั้ง Option ไว้
  3. ปรับปรุงเกี่ยวกับการ เพิ่มชื่อ ฐานข้อมูล เช่น พนักงานขาย, หมวด, กลุ่ม, ประเภท
        เพื่อแก้ปัญหากรณีมีข้อความบางส่วนของชื่อ ซ้ำกัน-โปรแกรมจะ Block ไม่ให้เพิ่มชื่อ
     

VOL # 2.11

1. เพิ่มฟังก์ชั่น การใส่รูปภาพโลโก้-แยกแต่ละบริษัท 
        (ซึ่งอยู่ที่ ระบบ \ เพิ่ม/แก้ไข (บริษัท) \ แก้ไขชื่อ-ที่อยู่
        เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีมีหลายบริษัท ใช้แบบฟอร์ม-แบบเดียวกัน แต่ต่างกันเฉพาะโลโก้บริษัท
        ซึ่งแต่เดิมต้องก็อปปี้แบบฟอร์มออกมาแยกแต่ละบริษัท และ Add ไฟล์โลโก้ลงในแต่ละแบบฟอร์ม
  2. เพิ่มระบบป้องกันรหัสซ้ำเพิ่มเติม 
        เพื่อป้องกัน รหัสลูกค้า รหัสผู้ขาย รหัสสินค้า ซ้ำในบางกรณี
  3. ระบบสต๊อก : รายงาน 
        ปรับปรุง รายงาน สินค้าคงเหลือ (แยกตามผู้ขาย) ให้กรองข้อมูลตามที่เลือกดูข้อมูล
  4. ระบบขาย 
        - ปรับปรุงกรณีบันทึกข้อมูล โดยกดปุ่ม Barcode แล้วราคาขายล่าสุดไม่แสดงให้อัตโนมัติ
        - ปรับปรุงกรณีเลือกข้อมูล ใบสั่งขาย/ใบจอง แล้วราคาขายล่าสุดไม่แสดงให้อัตโนมัติ
  5. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานภายใน ขนาดบรรจุ ของสินค้า
        - เพิ่มปุ่ม รูปเครื่องหมายลบ เพื่อให้สามารถเคลียร์ขนาดบรรจุที่เป็นขยะค้างอยู่ในระบบได้
          (ซึ่งอยู่ที่ ทะเบียนสินค้า \ ปุ่ม ขนาดบรรจุ \ ปุ่ม ทุกสินค้า \ ปุ่ม รูปเครื่องหมายลบ [ที่อยู่ด้านบนขวา-เหนือตาราง] ) 
     

VOL # 2.10

1. รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
        ปรับปรุงให้รองรับกรณีตั้งรอบระยะเวลาบัญชีคาบเกี่ยว 2 ปี เมื่อ Preview / Print ให้หัวรายงานแสดงปี--ตามปีที่เลือก
  2. เพิ่มรายงาน สรุปลูกหนี้ / กรองวันที่ : เพื่อให้สามารถเรียกดูลูกหนี้-ย้อนหลังได้ โดยกรองวันที่ได้ตามต้องการ
        (ซึ่งอยู่ที่ ขาย \ รายงาน \ ลูกหนี้ \ รายงาน สรุปลูกหนี้ /กรองวันที่
  3. เพิ่มรายงาน สรุปเจ้าหนี้ / กรองวันที่ : เพื่อให้สามารถเรียกดูเจ้าหนี้-ย้อนหลังได้ โดยกรองวันที่ได้ตามต้องการ
        (ซึ่งอยู่ที่ ซื้อ \ รายงาน \ เจ้าหนี้ \ รายงาน สรุปเจ้าหนี้ /กรองวันที่
  4. เพิ่มตัวแปร Moneyname ในรายงาน รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้ เพื่อแสดงรายละเอียดประเภทเงินที่รับและจ่าย
  5. เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลที่คีย์ไว้ในช่อง "อ้างถึง"
        (วิธีค้น ให้กดแป้นคีย์บอร์ด F5 แล้วคลิกที่ฟังก์ชั่น อ้างถึง และคีย์ข้อมูลที่ต้องการค้น)
  6. ปรับปรุงการ แก้ไข/ลบ หน่วยนับ และ ขนาดบรรจุ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
  7. เพิ่มฟิลด์ ราคาขาย 1-4 ในขนาดบรรจุ เพื่อให้สามารถตั้งราคาขาย 1-4 สำหรับแต่ละขนาดบรรจุ 
        (ซึ่งแต่เดิม ราคาขาย-สำหรับขนาดบรรจุ มีเพียงช่องเดียว)
  8. ปรับปรุงการ ลบ ฐานข้อมูล ได้แก่ พนักงานขาย, หมวด / กลุ่ม, ประเภท และ ฐานข้อมูลที่มีลักษณะแบบเดียวกับพนักงานขาย  
        (ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถลบได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกดึงไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ก็ตาม)
  9. ระบบ POS : ปรับปรุงฟังก์ชั่น ยกเลิกบิลได้
        กรณีต้องการให้พนักงานขาย ไม่สามารถยกเลิกบิลได้ ให้เข้าไปตั้งที่  POS \ สิทธิการขาย 
        - โดยเลือก User Name รายที่ต้องการ และตั้งที่ช่อง ยกเลิกบิล ได้ ให้เป็นช่องว่าง 
     

VOL # 2.09

1. ปรับปรุงโครงสร้างภายในที่เกี่ยวกับการโอนยอด เจ้าหนี้ ระหว่างปี
  2. ปรับปรุงการจำค่าเครื่องพิมพ์และขนาดกระดาษของแบบฟอร์ม ขนาด 9x5.5 นิ้ว หรือ ครึ่งหนึ่งของ A4
  3. ตารางรายการสินค้าแต่ละหน้าจอ--ปรับปรุงให้สามารถลบได้ทุกบรรทัด
        (ซึ่งแต่เดิม โปรแกรมจะไม่ให้ลบบรรทัดออกได้ทั้งหมด จะต้องเหลืออย่างน้อย 1 บรรทัด) 
     

VOL # 2.08

1. สต๊อก : รายงาน \ ใบเบิกสินค้าออก \ รายงาน ใบเบิกสินค้า (ตัดสต๊อก)/แยกตามแผนก 
        เพิ่มตัวแปร Note --> เพื่อให้แสดง หมายเหตุ (ที่บันทึกไว้ในหน้าจอ ใบเบิกสินค้า) ให้มาแสดงในรายงานได้ 
        ***สำหรับรายงานใบเบิกสินค้า รายงานอื่นๆ 
              ถ้าต้องการให้แสดงหมายเหตุได้ ให้ก็อปปี้รายงานต้นฉบับของโปรแกรมออกมาก่อน แล้วให้ก็อปปี้ ตัวแปร Note ไปวางในรายงาน
  2. ขาย : รายงาน \ ยอดขาย \ รายงานขาย (แยกตามวันที่)
        เพิ่มตัวแปร Note --> เพื่อให้แสดง หมายเหตุ (ที่บันทึกไว้ในบิลขาย) ให้มาแสดงในรายงานได้ 
        ***สำหรับรายงานเกี่ยวกับยอดขาย รายงานอื่นๆ 
              ถ้าต้องการให้แสดงหมายเหตุได้ ให้ก็อปปี้รายงานต้นฉบับของโปรแกรมออกมาก่อน แล้วให้ก็อปปี้ ตัวแปร Note ไปวางในรายงาน
  3. ซื้อ : รายงาน \ ยอดซื้อ \ รายงานซื้อ (แยกตามวันที่ซื้อ)
        เพิ่มตัวแปร Note --> เพื่อให้แสดง หมายเหตุ (ที่บันทึกไว้ในบิลซื้อ) ให้มาแสดงในรายงานได้ 
        ***สำหรับรายงานเกี่ยวกับยอดซื้อ รายงานอื่นๆ 
              ถ้าต้องการให้แสดงหมายเหตุได้ ให้ก็อปปี้รายงานต้นฉบับของโปรแกรมออกมาก่อน แล้วให้ก็อปปี้ ตัวแปร Note ไปวางในรายงาน
  4. ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดเงินมัดจำคงเหลือ ที่โอนข้ามระหว่างปี และ กรณีมีการทะยอยตัดหนี้
  5. เพิ่มฟังก์ชั่น ล้างราคา/ต้นทุนสินค้า : ให้สามารถล้างข้อมูล ราคา 1-4 และ ต้นทุนมาตรฐาน ในทะเบียนสินค้าทั้งหมดได้
        (ซึ่งอยู่ที่ ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ สต๊อก \ ล้างราคา/ต้นทุนสินค้า
  6. ซื้อ \ ใบสั่งซื้อ : เพิ่มฟิลด์ ส่งภายใน___วัน
  7. ทะเบียนผู้ขาย \ ปุ่ม "ราคาซื้อล่าสุด" : ปรับปรุงให้สามารถตั้ง Block ไม่ให้ User เข้าไปดูข้อมูลได้
        - โดย Manager จะต้องเข้าไปตั้งที่ ระบบ \ ผู้ใช้งาน/user \ เพิ่ม-แก้ไข (ผู้ใช้งาน) 
        - จากนั้น ให้เลือก ชื่อ user (รายที่ต้องการจะตั้ง Block ไม่ให้ดูข้อมูล)
        - ที่ฟังก์ชั่น ดูต้นทุนได้ -->ให้คลิกให้เป็น ช่องว่าง เพื่อให้โปรแกรม Block ไม่ให้ user รายนั้นๆดูข้อมูลต้นทุนได้
  8. ระบบธุรกิจเฉพาะ \ POS \ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
        ปรับปรุงกรณีที่ใช้แป้นคีย์บอร์ด F2 เพื่อเพิ่มเอกสารแล้วดึงชื่อลูกค้าขึ้นมาแต่ไม่สามารถยิงรายการสินค้าได้
  9. ขาย \ ขายสด
        ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ--ให้รองรับกรณีบันทึกขายแบบราคารวม Vat แล้วมียอด diff ให้ลงบัญชีเป็น ส่วนลดจ่าย
  10. ทะเบียนสินค้า \ ขนาดบรรจุ
        ปรับปรุงให้ หน่วยนับหลัก เข้าไปรวมอยู่ในขนาดบรรจุด้วย เพื่อความสะดวกในการบันทึกบิลซื้อ-ขาย
        กรณีสินค้ามีหน่วยนับหลายหน่วยนับ จะได้เห็นรายละเอียดของหน่วยนับทั้งหมด
     

VOL # 2.07

1. บัญชี : ปิดบัญชี-สิ้นปี
        เพิ่มฟังก์ชั่น ใบสั่งขาย-ที่ค้างส่ง และ ใบสั่งซื้อ-ที่ค้างรับ 
        - ให้สามารถเลือกได้ว่า ต้องการจะให้โอน ยอดที่ค้างอยู่ ไปปีถัดไปหรือไม่ 
  2. เพิ่มฟังก์ชั่นล้าง ใบสั่งขาย และ ใบสั่งซื้อ 
        (ซึ่งอยู่ที่ ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ ล้างข้อมูล \ ล้างข้อมูลเฉพาะเมนู
        เพื่อรองรับกรณีต้องการล้างข้อมูล ใบสั่งขาย และ ใบสั่งซื้อ
        โดยสามารถกำหนดวันที่--ที่ต้องการจะล้างข้อมูลได้ 
        เช่น ต้องการล้าง ใบสั่งซื้อ ที่ยกมาจากปีที่แล้ว
        - ที่หน้าจอ ล้างข้อมูลเฉพาะเมนู : ให้คลิกที่ฟังก์ชั่น ใบสั่งซื้อ และ คลิกปุ่ม เริ่มล้างข้อมูล
        - ถ้าต้องการล้างใบสั่งซื้อที่ยกมาจากปีที่แล้ว ให้กำหนดวันที่เป็นปีที่แล้ว เช่น 01/01/2553 - 31/12/2553
        - จากนั้น ให้คลิกปุ่ม OK (โปรแกรมจะทำการล้างข้อมูล ใบสั่งซื้อ ตามวันที่--ที่กำหนด)
  3. ระบบขาย \ รายงาน \ ลูกหนี้ \ รายงาน ยอดยกมา (แยกตามลูกค้า)
        ปรับปรุงรายงานให้รองรับกรณีมีการรับชำระหนี้บางส่วน--จากปีที่แล้ว 
  4. เพิ่มไฟล์ Upgrade เพื่ออำนวยความสะดวกในการ Upgrade โปรแกรม โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่
        ซึ่งก่อนการ Upgrade จะต้องใช้รุ่น 2.05 ขึ้นไป จึงจะสามารถ Upgrade ด้วยไฟล์ Upgrade
    <<   ดูรายละเอียดการ Download ไฟล์ Upgrade
     

VOL # 2.06

1. บัญชี : ปิดบัญชี-สิ้นปี
        ปรับปรุงกรณีมีข้อมูลใบสั่งซื้อแล้วทำให้ติดปัญหาปิดบัญชีแล้วค้าง 
  2. ใบลงทะเบียน
        ปรับปรุงกรณีที่ไม่สามารถ Save เป็นไฟล์ ส่งอีเมล์ได้
  3. ระบบ POS : ใบสรุปการขาย
        ปรับปรุงกรณีที่ปิดการขายแล้วบางเอกสารไม่ขึ้นวันที่
     

VOL # 2.05

1. ระบบขาย : เพิ่มรายงาน
        - สินค้าที่ขายไป แยกตามหมวดกลุ่ม / กรองลูกค้า
        - สินค้าที่รับคืน (ลดหนี้) แยกตามหมวดกลุ่ม / กรองลูกค้า
  2. การโอนข้อมูลจาก AccOffice เข้ามา
        ปรับปรุงให้รองรับกรณีที่มีการตั้ง มาตราส่วน ไว้ใน AccOffice ให้โอนเข้า ขนาดบรรจุ ของ ACC-BILLING
    3. ระบบ POS
         ปรับปรุงให้รองรับกรณี รับคืนสินค้า โปรแกรมจะดึง ต้นทุนแต่ละ Lot มาให้อัตโนมัติ (ตรวจสอบได้ที่ สต๊อกการ์ด)
    4. เพิ่มฟังก์ชั่น อัพเกรด เวอร์ชั่นใหม่
         เพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคตสำหรับการ Upgrade โปรแกรม
        หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน 
        โดยจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมรุ่น 2.05 ไปแล้ว
        และต่อไปจะ Upgrade เป็น รุ่นที่สูงกว่า 2.05 จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้
     
กลับสู่ด้านบน   Download  >>  รายการปรับปรุง ACC-BILLING