ACC-BILLING :  ระบบงานหลัก
 
   
  ประกอบด้วย 4 ระบบ  (ขาย-ซื้อ-สต๊อก-บัญชี)
     
  1. ระบบขาย :  บันทึกขาย (ออกบิล) --> โปรแกรมตัดสต๊อก และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
  (1) ขายเชื่อ-สินค้า : บันทึกขายเชื่อ --> เพิ่มยอดลูกหนี้, ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย อัตโนมัติ
  (2) ขายเชื่อ-บริการ   : ใช้กรณีที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ แล้วออก ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เมื่อได้รับชำระหนี้
        - ใบแจ้งหนี้ : บันทึกขาย --> เพิ่มยอดลูกหนี้, ลงบัญชีิอัตโนมัติ  (ยังไม่เข้ารายงานภาษีขาย)
        - ใบกำกับภาษี : ลงบัญชีิอัตโนมัติและเข้ารายงานภาษีขาย (ไม่ต้องคีย์ซ้ำ--ใช้การก็อปปี้จาก "ใบแจ้งหนี้" ได้)
(3) ขายสด  : ใช้ได้ทั้งกรณีขายสินค้าและบริการ (ที่ไม่ใช่การขายเชื่อ) --> ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย
                       (กรณีเป็น ค่าบริการ ให้เลือกรายการจาก ทะเบียนค่าบริการ --> โปรแกรมจะไม่ตัดสต๊อก)
  (4) รับชำระ/ใบเสร็จ : บันทึกโดยดึงบิลขายเชื่อที่บันทึกไว้ขึ้นมา --> เพื่อตัดยอดลูกหนี้ และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  (5) รับมัดจำ    : บันทึกรับเงินมัดจำ --> เพื่อเก็บยอดไว้หักตอนบันทึกขาย และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  (6) รายได้อื่นฯ   : สำหรับบันทึกรับเงิน --> กรณีเป็นรายได้อื่น (ที่ไม่ใช่จากการขาย)
  (7) ใบลดหนี้/รับคืน   : สำหรับบันทึกลดหนี้ หรือ รับคืนสินค้าที่ขายไป --> ลดยอดลูกหนี้, เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย อัตโนมัติ
  (8) ใบเพิ่มหนี้   : สำหรับบันทึกเพิ่มหนี้ (ขาย) --> เพิ่มยอดลูกหนี้, ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีขาย อัตโนมัติ
  (9) ใบส่งของชั่วคราว   : สำหรับบันทึกเพื่อออกเอกสารในการส่งของชั่วคราว --> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  (10) ใบวางบิล   : บันทึกโดยดึงบิลขายเชื่อที่บันทึกไว้ขึ้นมา เพื่อออกเอกสารการวางบิล
  (11) ใบเสนอราคา   : สำหรับบันทึกเพื่อจัดทำใบเสนอราคา --> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  (12) ใบสั่งขาย   : สำหรับบันทึกเพื่อจัดทำใบสั่งขาย --> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  (13) สินค้า : ทะเบียนสินค้า (เหมือนกับทะเบียนสินค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  (14) ลูกค้า : ทะเบียนลูกค้า (เหมือนกับทะเบียนลูกค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  (15) ลูกหนี้ : เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึก ขายเชื่อ และ รับชำระหนี้
        - การ์ดลูกหนี้   : แสดงความเคลื่อนไหวลูกหนี้แต่ละราย  
        - สรุปลูกหนี้   : แสดงยอดลูกหนี้-แบบสรุป (ใช้ดูยอดลูกหนี้แบบภาพรวม)  
        - ตั้งยอดหนี้ยกมา : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของลูกหนี้แต่ละราย
  (16) รายงาน   : รายงานเกี่ยวกับการขาย เช่น ยอดขาย, กำไรขั้นต้น, การรับชำระ, เช็ครับ, ลูกหนี้ 
       
   2. ระบบซื้อบันทึกซื้อ (ตามบิลซื้อ) โปรแกรมเพิ่มสต๊อก และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
  (1) ซื้อเชื่อ : บันทึกซื้อเชื่อ --> เพิ่มยอดเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  (2) ซื้อเชื่ออื่นฯ : บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่เป็นการซื้อเชื่อ) --> เพิ่มยอดเจ้าหนี้, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  (3) ซื้อสด : บันทึกซื้อสด --> เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  (4) จ่ายชำระหนี้   : บันทึกโดยดึงบิลซื้อเชื่อที่บันทึกไว้ขึ้นมา --> เพื่อตัดยอดเจ้าหนี้ และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  (5) จ่ายมัดจำ   : บันทึกจ่ายเงินมัดจำ --> เพื่อเก็บยอดไว้หักตอนบันทึกซื้อ และ ลงบัญชีอัตโนมัติ
  (6) ค่าใช้จ่ายอื่นฯ : บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่ไม่ใช่การซื้อเชื่อ) --> ลงบัญชีิ และ เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  (7) ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย   : บันทึกเพื่อใช้ออกเอกสาร ใบรองรับหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  (8) ใบลดหนี้   : บันทึกลดหนี้/ส่งคืนสินค้า (ตามใบลดหนี้ที่ได้รับ) --> ลดยอดเจ้าหนี้, ตัดสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  (9) ใบเพิ่มหนี้   : บันทึกเพิ่มหนี้ (ตามบิลซื้อ) --> เพิ่มยอดเจ้าหนี้, เพิ่มสต๊อก, ลงบัญชีิ, เข้ารายงานภาษีซื้อ อัตโนมัติ
  (10) ใบสั่งซื้อ   : สำหรับบันทึกเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ --> ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่น
  (11) สินค้า : ทะเบียนสินค้า (เหมือนกับทะเบียนสินค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  (12) ผู้ขาย : ทะเบียนผู้ขาย (เหมือนกับทะเบียนผู้ขายในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  (13) เจ้าหนี้   : เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึก ซื้อเชื่อ และ จายชำระหนี้
        - การ์ดเจ้าหนี้   : แสดงความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้แต่ละราย  
        - สรุปเจ้าหนี้   : แสดงยอดเจ้าหนี้-แบบสรุป (ใช้ดูยอดเจ้าหนี้แบบภาพรวม)  
        - ตั้งยอดหนี้ยกมา : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของเจ้าหนี้แต่ละราย
  (14) รายงาน   : รายงานเกี่ยวกับการซื้อ เช่น ยอดซื้อ, กาจ่ายชำระหนี้, เช็คจ่าย, เจ้าหนี้
       
    3. ระบบสต๊อก--ข้อมูลอัตโนมัติ จากการบันทึก บิลซื้อ-ขาย และ ใบรับ-เบิกสินค้า
  (1) สินค้าคงเหลือ : แสดงยอดสินค้าคงเหลือ (แบบสรุป)--เพื่อดูภาพรวมของยอดสินค้าคงเหลือทั้งระบบ
  (2) สต๊อกการ์ด   : แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า เช่น สินค้า A มีการรับเข้า-จ่ายออก--มาจากเอกสารใบไหนบ้าง
  (3) คลังสินค้า    
     - สินค้าคงเหลือ/ตามคลัง   : ใช้ดูภาพรวมตามคลังสินค้า-แสดงยอดคงเหลือแต่ละสินค้า เช่น คลัง 1 มีสินค้าอะไรเหลืออยู่บ้าง
     - สินค้าคงเหลือแต่ละคลัง   : ใช้ดูภาพรวมตามสินค้า-แสดงยอดคงเหลือในแต่ละคลัง เช่น สินค้า A คงเหลืออยู่ในคลังไหนบ้าง
     - สต๊อกการ์ดแสดงคลัง   : แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้า เช่น สินค้า A มีการรับเข้า-จ่ายออก--มาจากเอกสารใบไหนและคลังไหน
     - โอนย้ายระหว่างคลัง   : สำหรับบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง
     - ตั้งยอดยกมาแต่ละคลัง   : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของสินค้าแต่ละคลัง เช่น สินค้า A มียอดยกมาในคลังไหนบ้าง
     - คลัง   : สำหรับบันทึก รหัส และ ชื่อคลังสินค้า
  (4) สินค้าชุด    
     - กำหนดวัตถุดิบ   : ตั้งสูตรสินค้าชุด เช่น สินค้าชุด AA ประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด
     - รับสินค้าชุด : สำหรับบันทึก-รับสินค้าชุดเข้าสต๊อก
     - คืนสินค้าชุด   : สำหรับบันทึก-จ่ายสินค้าชุดออกจากสต๊อก
  (5) Serial No.   : แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้าที่มี Serial No. เช่น สินค้า A มีการรับเข้า-จ่ายออก Serial No. อะไรบ้าง
  (6) ตั้งยอดยกมา : ตั้งยอดยกมา (ต้นงวด) ของสินค้าแต่ละตัว
  (7) ใบรับสินค้า : สำหรับบันทึก-รับสินค้าเข้าสต๊อก (เป็นการรับเข้าภายในกิจการ--ที่ไม่ใช่้มาจากการซื้อ)
  (8) ใบเบิกสินค้ : สำหรับบันทึก-จ่ายสินค้าออกจากสต๊อก (เป็นการเบิกจ่ายภายในกิจการ--ที่ไม่ใช่เบิกเพื่อขาย)
  (9) สินค้า : ทะเบียนสินค้า (เหมือนกับทะเบียนสินค้าในระบบอื่นๆ จะคีย์ข้อมูลจากส่วนใดก็ได้)
  (10) รายงาน   : รายงานเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า เช่น สินค้าคงเหลือ, มูลค่าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การตรวจนับ
     
    4. ระบบบัญชี--ข้อมูลอัตโนมัติ จากการบันทึก ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  (1) สมุดรายวัน   : ลงบัญชี เดบิต-เครดิต อัตโนมัติจากการบันทึก ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  (2) บัญชีแยกประเภท   : แสดงรายละเอียดแต่ละรหัสบัญชี--จากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน 
  (3) งบทดลอง    : งบอัตโนมัติ--จากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน
  (4) งบกำไรขาดทุน   : งบแสดง รายได้และค่าใช้จ่าย (เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน)
  (5) งบดุล   : งบแสดง สินทรัพย์, หนี้สิน และ ทุน (เป็นข้อมูลอัตโนมัติจากการ Post ข้อมูลที่สมุดรายวัน)
  (6) ผังบัญชี/ยอดยกมา : สำหรับบันทึก รหัส-ชื่อบัญชี และ ยอดยกมา (ต้นงวด)
  (7) ภาษีซื้อ/ภาษีขาย    : รายงานภาษีซื้อ-ขาย อัตโนมัติ--จากการบันทึกบิล ซื้อ-ขาย
  (8) เช็ค/ธนาคาร    
     - ใบนำฝาก   : สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการนำฝากธนาคาร
     - ใบถอน/ตัดเช็ค   : สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร และตัดเช็คที่ถึง Due
     - โอนเงินระหว่างบัญชี   : สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร
     - ทะเบียนเช็ครับ   : แสดงรายละเอียดของการรับเช็ค (ข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึกประเภทเงินที่รับเป็นเช็ค--จากการรับชำระหนี้)
     - ทะเบียนเช็คจ่าย   : แสดงรายละเอียดของการจ่ายเช็ค  (ข้อมูลอัตโนมัติจากการบันทึกประเภทเงินที่จ่ายเป็นเช็ค--จากการจ่ายชำระหนี้)
     - สมุดธนาคาร   : สำหรับบันทึกรายละเอียด--สมุดบัญชีธนาคาร เช่น เลขที่บัญชี, ธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี
     - STATEMENT   : แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร
     - เช็คคืนลูกค้า   : สำหรับบันทึกเช็ครับ-เด้ง
     - เช็คคืนจากผู้ขาย   : สำหรับบันทึกเช็คจ่าย-เด้ง
  (9) ปิดบัญชีสิ้นปี   : เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับปิดบัญชีตอนสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้โปรแกรมสร้างแฟ้มปีทำการถัดไปให้อัตโนมัติ
  (10) ตั้งลงบัญชี AUTO   : สำหรับตั้งการลงบัญชีอัตโนมัติ เพื่อให้โปรแกรมรับทราบว่าจะลงเดบิต-เครดิตอะไร กรณีบันทึกซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย
  (11) รายงาน   : รายงานทางบัญชี เช่น สมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภท
  * หมายเหตุ :    
   - กรณีต้องการรายงาน งบการเงินแบบกลุ่ม และ งบเปรียบเทียบ 2 ปี ตามแบบที่นำส่งสรรพากร จะต้องใช้โปรแกรม ACC-GL
   - กรณีต้องการโอนข้อมูลสมุดรายวัน จาก ACC-BILLING เข้าสู่ ACC-GLจะต้องลงทะเบียน ACC-GL เป็นชุด Full จึงจะสามารถใช้
      ฟังก์ชั่น โอนผสมข้อมูลสมุดรายวัน (Merge Data) ได้
 
 
 
  รายละเอียด ACC-BILLING  >>   ระบบงานหลัก
กลับสู่ด้านบน ACC-BILLING  ::   Download  |  ราคา  |  วิดีโอสอนการใช้งาน  เทคนิคการใช้งาน