ACC-GL (แอ๊ค-จีแอล)  :  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป & พิมพ์ฟอร์มภาษี
      รายละเอียด :  ระบบงาน & คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
       
         

หน้าแรก

Download

ราคา

วิดีโอ สอนการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

 ถาม-ตอบ

 
 

รายละเอียด

  ACC-GL (แอ๊ค-จีแอล)
    โปรแกรมประกอบด้วย 2 ระบบหลัก
     บัญชี & ฟอร์มภาษี
  การทำงานแบ่งเป็น 2 ระดับ     1. ระบบบัญชี 
  ระดับที่ 1 : ไม่ต้องลงทะเบียน     บันทึกข้อมูล สมุดรายวัน โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ บัญชีแยกประเภท และ งบการเงิน ให้อัตโนมัติ
  ระดัีบที่ 2 : ต้องลงทะเบียน     (1.1) สมุดรายวัน

บันทึกบัญชี เดบิต-เครดิต และมีฟังก์ชั่นช่วยในการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
            (เพียงใส่ยอดสุทธิ-ตามบิล โปรแกรมลงเดบิต-เครดิตให้อัตโนมัติตามที่ตั้งไว้)
  โปรแกรมระดับที่ 1         สำหรับการลงทะเบียน ชุด Full จะมีฟังก์ชั่นโอนข้อมูลสมุดรายวันมาผสมกันได้
  สามารถ Download ได้ฟรี         ดังนั้น สามารถโอนสมุดรายวันจาก ต่างแฟ้ม / ต่างสาขา / ต่างเครื่อง หรือ โอนจาก
  ที่เมนู Download           โปรแกรม AccOffice หรือ ACC-BILLING เข้ามาแต่ละเดือนเพื่อผสมข้อมูลเป็นปี
  หรือหาซื้อแผ่นซีดี+คู่มือได้ที่         และ ปรับปรุงทำเป็นงบรายปี-แบบกลุ่ม และ แบบแสดงเปรียบเทียบ 2 ปี ได้
  ดวงกมล, ซีเอ็คบุ๊ค, B2S,      (1.2) แยกประเภท : แสดงข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากสมุดรายวัน
  ร้านจำหน่ายซอฟต์แวร์         ที่ทำการ Post แล้วเข้าสู่บัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ
  และ ศูนย์ไอทีทั่วไป     (1.3) งบการเงิน : แสดงข้อมูลอัตโนมัติ ได้แก่ งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล
  ราคา  350 บาท          พร้อมด้วยรายงานงบแบบกลุ่ม และ งบเปรียบเทียบ 2 ปี
  *ถ้าหาไม่เจอ โปรดแจ้เลข     (1.4)  ผังบัญชี : บันทึกข้อมูลผังบัญชี (เช่น รหัส-ชื่อบัญชี, ยอดยกมา, กลุ่มบัญชี) 
  ISBN: 978-974-7670-24-0         และฟังก์ชั่นการตั้งการลงบัญชี เดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
  แก่พนักงานขาย     (1.5) ภาษีขาย-ซื้อ : โปแกรมจะดึงข้อมูลจากสมุดรายวัน (ที่ใช้ฟังก์ชั่นการลงบัญชีอัตโนมัติ)
             มาสรุปเป็นรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อให้อัตโนมัติ
        (1.6) เงินสดย่อย : บันทึกข้อมูลรับ-จ่าย เงินสดย่อย และการตั้งวงเงินสดย่อย
  โปรแกรมระดับที่ 2         เพื่อควบคุมเงินสดย่อยแต่ละเดือน
  ลงทะเบียนสั่งซื้อ ได้ที่     (1.7) ทรัพย์สินถาวร : บันทึกรายละเอียดทรัพย์สินถาวร เพื่อการคำนวณ
  TEL :  0-2886-3763         ค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ (วิธีคำนวณแบบเส้นตรง)
           0-2883-6788     (1.8) ทะเบียนชื่อ : บันทึกข้อมูล รายชื่อต่างฯ เช่น ลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน, หน่วยราชการ, เลขที่งาน
           0-2883-6566     (1.9) รายงาน : รายงานบัญชีอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชั่นปรับแต่งรูปแบบรายงานเองและโอนเข้า Excel
  FAX : 0-2883-6822          
  ราคาชุดลงทะเบียน-รดับที่ 2      2. ระบบพิมพ์ฟอร์มภาษี
  ดูายละเอียดได้ที่เมนู ราคา     รองรับการบันทึก ใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย และรายการยื่นภาษีรายเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1, 3, 53 และ ภ.พ.30
        (2.1) หัก ณ ที่จ่าย : บันทึกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และสามารถโอน
            รายการที่หัก ณ ที่จ่ายเข้าสู่แบบยื่น ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว     (2.2) ภ.ง.ด.1 : บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภท เงินเดือน,ค่าจ้าง, ค่านายหน้า   
  โปรแกรมจะกลายสภาพจาก         ตามมาตรา 40(1) และ(2) และพิมพ์รายการสรุปการยื่นทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก) อัตโนมัติ
  โปรแกรมระดับที่ 1 เป็น ระดับที่ 2     (2.3) ภ.ง.ด.3 : บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภท ค่าเช่า,  ค่าจ้างทำของ, วิชาชีพอิสระ
  (ไม่จำกัด Records ในการใช้งาน         ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) และพิมพ์รายการสรุปการยื่นทั้งปี (ภ.ง.ด.3ก) อัตโนมัติ
  ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)     (2.4) ภ.ง.ด.53 : บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายให้ นิติบุคคล ตามมาตรา 3 เตรส หรือ 69 ทวิ 
        (2.5) ภ.พ.30 : บันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม-ประจำเดือน และสามารถโอนยอด
            จากรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อเข้าสู่ ภ.พ.30 อัตโนมัติ
        (2.6) ทะเบียนชื่อ : บันทึกรายชื่อต่างฯ เช่น ลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน, หน่วยราชการ, เลขที่งาน
            (เหมือนกับทะเบียนชื่อ-ในเมนูบัญชี จะบันทึกจากส่วนใดก็ได้)
        (2.7) รายงาน : รายงานสรุปการยื่นภาษี พร้อมฟังก์ชั่นปรับแต่งรูปแบบรายงานเองและโอนเข้า Excel
 
   คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ACC-GL
1. รองรับบัญชีขั้น Advance แต่ใช้งานง่าย เนื่องจากมีฟังก์ชั่นในการช่วยบันทึกบัญชีอัตโนมัติ        
2. รองรับวิธีบัญชี Periodic และ Perpetual
3. เลขที่สมุดรายวัน-สามารถเลือกตั้ง แบบแยกเล่ม-แยกเดือน หรือ แยกเล่มอย่างเดียว
4. มีฟังก์ชั่นจัดเรียงเลขที่สมุดรายวันใหม่
5. สามารถโอนผสมข้อมูล-สมุดรายวันจากต่างแฟ้ม / ต่างบริษัท / ต่างสาขา หรือ โอนจาก AccOffice หรือ
    ACC-BILLING เข้ามา เพื่อจัดทำงบรวมกัน (ฟังก์ชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียนชุด Full เท่านั้น)
6. สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนในคู่มือ (มีภาพประกอบทุกขั้นตอน Step by Step)
7. โปรแกรมทำงานบนระบบ WINDOWS
8. มีฟังก์ชั่นในการแปลงข้อมูลจาก ปี พ.ศ เป็น ปี ค.ศ และในทางกลับกัน
9. ปรับแต่งฟอร์มหรือรายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ (ได้ทั้งฟอร์มกระดาษเปล่า หรือ ฟอร์มที่สั่งทำจากโรงพิมพ์)
10. รายงานทางบัญชี มีทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ให้เลือกใช้ได้ หรือ ปรับแต่งเพิ่มเติมเองได้
11. บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 กิจการ
12. มีระบบความปลอดภัย / รหัสผ่าน / กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ของ User
 
  <<<  เริ่มต้นใช้งาน ACC-GL
 
กลับสู่มนู-ด้านบน สถานะ หน้าแรก  \  รายละเอียด ACC-GL